B.S. Index van de publicaties van 23 februari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015003066 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2015 numac 2015015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 februari 2015 wordt aan de heer Paul VANDERMOSTEN op 30 november 2015 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functie van attaché - klasse A2 bij de Fe(...) Hij is ertoe gemachti type koninklijk besluit prom. 07/03/2011 pub. 23/02/2015 numac 2015014052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 23/02/2015 numac 2015000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 23/02/2015 numac 2015000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/07/2013 pub. 23/02/2015 numac 2015014045 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015009104 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2015 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2015 numac 2015024056 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 januari 2015 wordt Mevr. Sophie MIRGAUX, geboren op 14 december 1983, bevorderd met ingang van 1 februari 2015 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Attaché in de klasse A2 op het Nederla type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 23/02/2015 numac 2015014046 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2015 numac 2015011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 13 februari 2015 wordt de VZW "ATENAS BELGIUM", met ondernemingsnummer 0560.807.577, gevestigd te 7880 FLOBECQ, Planche 22, erkend v type ministerieel besluit prom. 13/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 09/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015200763 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 27 augustus 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 13/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015021008 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 07/05/2013 pub. 23/02/2015 numac 2015014049 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van landbouw- of bosbouwtrekkers tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015031107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de auton type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/2014 pub. 23/02/2015 numac 2015031109 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 oktober 2013 houdende aanstelling van ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de hoedanigheid van controleur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015031106 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 66 "Gulden Kasteel - Horzel - Vleeskersen" van de gemeente Ukkel. - Addendum

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 23/02/2015 numac 2015035057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de fusie van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015200821 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Crédit social" type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015200822 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2012 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement"

bericht

type bericht prom. 29/01/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015018052 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2014 pub. 23/02/2015 numac 2015029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de gemeente Daverdisse van een bijzonder wapen, een zegel en een vlag type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2014 pub. 23/02/2015 numac 2015029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de gemeente Tellin van een bijzonder wapen, een zegel en een vlag

erratum

type erratum prom. 07/03/2012 pub. 23/02/2015 numac 2015014053 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Erratum. - Duitse vertaling

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2015 numac 2015003068 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten Benoemingen. - Verlengingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2015, - wordt de heer Rik Vandenberghe benoemd tot lid van - worden ver type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2015 numac 2015011076 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 januari 2015 wordt Mevr. Stéphanie ROCHEZ tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijdi Overe

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/02/2015 numac 2015200887 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2013 's avonds, is aan de heer Van Beek, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtba Bij ko

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2015 numac 2015018057 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige analisten van Budget en Financiën (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (AFB15002) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. To(...) 1. Vereis type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2015 numac 2015200864 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** verantwoordelijke De vergelijkende selectie van **** verantwoordelijke van de Directie Controle en **** van de **** en strijd tegen sociale **** **** zijn ge type bericht van selor prom. -- pub. 23/02/2015 numac 2015200872 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamverantwoordelijken Onderhoud en Gebouw (niveau B) voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (ANG15016) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar(...) Naas

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 23/02/2015 numac 2015200861 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Gent Bij beschikking van 23 januari 2015, van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, zijn aangewezen, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtbank van - Gent : M
^