B.S. Index van de publicaties van 25 februari 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015009097 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, (...) Bij koninklijk besluit van 10 ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015024058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 28 januari 2015 wordt Mevr. Danielle Bauwens, Attaché bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met Mevr. type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015011072 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verduidelijking van de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde entiteit bedoeld in boek XVI van het Wetboek van economisch recht moet voldoen type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015011088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nationale Raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015011087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nationale Raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 13 februari 2015 wordt het mandaat van de heer SCHIPPERS Pierre als korpschef van de lokale politie van de politiezone TIENEN - HOEGAARDEN voor vijf jaar her

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015015029 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Consulaire carrière. - Oppensioenstelling Bij ministerieel besluit van 11 februari 2015 wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt, met ingang van 1 december 2015, aan de heer Jean-Paul FEYAERTS, ambtenaar van de consulaire carrière. Vanaf d type ministerieel besluit prom. 20/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015022051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit van 20 februari 2015 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstand type ministerieel besluit prom. 10/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015200855 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van FAMIFED type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015200843 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 2 december 2014, dat in werking treedt op 2 december 2014, wordt de bij ministerieel besluit van 14 oktober 2014 aan de vennootschap « GDF Suez SA » , place(...) Bij ministerieel besluit van 29 december 2014, dat i type ministerieel besluit prom. 19/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015200917 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 11 december 2014 tot wijziging ministerieel besluit van 22 juni 2010 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandi

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2014 pub. 25/02/2015 numac 2015031110 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs der vastleggingen en der vereffeningen bij de VZW Atrium, gewestelijk Agentschap voor de Handel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015035164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 27, 28 en 29 juli 2014 op het grondgebied van de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen en op 3 augustus 2014 op het grondgebied v

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015200714 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 januari 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 januari 2015, is beroep tot ver Bij ver

document

type document prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015200888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector Bij besluit van de Directeur-generaal v wordt de he

erratum

type erratum prom. 25/02/2009 pub. 25/02/2015 numac 2015035189 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 12/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015031112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015200910 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 13 februari 2015, dat in werking treedt op 1 februari 2015 : - wordt aan de heer Alain CLAUWAERT, eervol ontslag verleend uit - wordt de h

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015009107 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 februari 2015 zijn aangewezen voor een duurtijd van vijf jaar : in de klasse A3 met de titel van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, de heer Leysen G., hoofdgriffier b Dit beslu

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/01/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015200772 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2008 houdende aanwijzing van de leden van de commissie voor de aanwijzing van de inrichtingshoofden in het secundair gemeenschapsonderwijs en houdende rangschikking van de kan type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/01/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015200771 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015000086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen. - Wijzigingen. - Vernieuwingen Bij besluit van 15/09/2014 wordt de ve De verg type vergunning prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning. - Wijziging. - Vernieuwing. - Intrekking. - Weigering Bij ministerieel bes Deze v

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwing Bij besluit van 02.07.2014, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1089 85 aan de onderneming ETAB Bij bes type erkenning prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 7 oktober 2014 wo Bij bes type erkenning prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 03/07/2014, wordt de heer BELLEN JEROEN, die zijn activiteiten uitoefent onder de Bij be type erkenning prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015000091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijziging Bij besluit van 07/07/2014, wordt het enig artikel van het besluit van 13/05/2009 tot vernieuwing van de erkenning als beveiligingsondern "Enig type erkenning prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 14/07/2014 wordt, de erkenning als beveiligingsonderneming, verleen Bij be

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 25/02/2015 numac 2015003062 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Luxemburgs prudentiële autoriteit heeft de Over
^