B.S. Index van de publicaties van 26 februari 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/02/2015 numac 2015009098 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 10 februari 2015, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015012032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van he type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2015 numac 2015021010 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel Bij koninklijk besluit van 4 september 2014 dat uitwerking heeft op 1 augustus 2014 wordt de heer Flamend, Laurent , geboren op 16 november 1983, attaché bij de Koninklijke Bibliotheek van België, in het kader van de federale mobili(...) Bij type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015200885 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2015 numac 2015021012 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 30 december 2014 wordt aan de heer Purini, Sergio , geboren op 8 april 1949, wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschieden(...) Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2015 numac 2015200924 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eretekens in de Kroonorde Bij koninklijk besluit van 13 februari 2015, wordt bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde : De heer Johan VERSTRAETEN, ere-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en e(...) Hij neemt type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2015 numac 2015021011 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 wordt aan de heer Lenglet, Georges Louis , geboren op 16 februari 1949, werkleider van de klasse SW2 bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetensch(...) Bij k

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/01/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015035154 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landb type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhu type ministerieel besluit prom. 06/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015201001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de "Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes - Caisse d'assurances sociales de l'Union des Classes moyennes" belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015035206 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015031118 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 313/3 en artikel 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015035155 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor d type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015035153 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/02/2015 numac 2015000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot het koninklijk besluit van 13 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijd Het type bericht prom. -- pub. 26/02/2015 numac 2015200814 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 januari 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 januari 2015, is beroep tot ver Die za

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015029048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 2004 tot bepaling van sommige nadere regels voor de toepassing van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toekenning van een hoger ambt van administrateur-generaal van « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015029051 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2004 tot vaststelling van de nadere regels voor de aanstelling, de duur van de mandaten en de vacatievergoedingen van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende een benoeming in het ambt van directeur van de pedagogische categorie van een door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogeschool

erratum

type erratum prom. 19/04/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015000102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/02/2015 numac 2015009118 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2015, is de benoeming van Mevr. Vandamme, E., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie voor het rechtsgebied van het hof van Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/02/2015 numac 2015009095 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vierde lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger be De volg

lijst

type lijst prom. 11/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 10/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015011073 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

registratie

type registratie prom. -- pub. 26/02/2015 numac 2015031102 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 9/02/2015 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd A&CC CLEAN BVBA geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarlijke af(...) De registratie draagt het nummer ENR/

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/02/2015 numac 2015200946 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige aankoopbeheerders De vergelijkende selectie van Nederlandstalige aankoopbeheerders (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG14316) werd afgesloten op 17 februari 2015. type bericht van selor prom. -- pub. 26/02/2015 numac 2015200950 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige netwerkbeheerder De vergelijkende selectie van Nederlandstalige netwerkbeheerder (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat (ANG14343) werd afgesloten op 28 januari 2015. Er is 1 geslaagde.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 26/02/2015 numac 2015200971 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers eerste lijn in het Contact Center De vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers eerste lijn in het Contact Center (niveau C) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (A(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 26/02/2015 numac 2015200983 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** psychologen in **** & in «*****» De vergelijkende selectie van **** psychologen in **** & in «*****» Er zijn
^