B.S. Index van de publicaties van 27 februari 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/03/2013 pub. 27/02/2015 numac 2015000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. - Duitse vertaling van uittreksels. - Erratum type wet prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015009096 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 10 februari 2015 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, (...) Bij **** type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/02/2015 numac 2015000098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015009103 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei ****987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 16 februari 2015 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde ****, ****(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015009099 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 10 februari 2015, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, **** **** **** type wet prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015200858 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 12/2015 van 5 februari 2015 Rolnummer : 5451 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 61 tot 69 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters type wet prom. 06/01/2014 pub. 27/02/2015 numac 2015000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen. - type wet prom. 06/01/2014 pub. 27/02/2015 numac 2015000095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015200860 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 14/2015 van 5 februari 2015 Rolnummer : 5425 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 33, 43, 46 tot 50 en 62 tot 64 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, ingesteld door Christian Het Grondw type wet prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015200859 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 13/2015 van 5 februari 2015 Rolnummer : 5790 In zake : het beroep tot vernietiging van hoofdstuk 8 van de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalin(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitte

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015009114 bron federale overheidsdienst justitie Onderneming Koninklijke Philips Electronics N.V. - Machtiging door giften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015, wordt de onderneming Koninklijke Philips type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015014086 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015014089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 15 januari 2015, dat in werking treedt op 1 juni 2015, wordt aan de heer Pierre LOISE eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. Hij wordt gemachtigd aan type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015011090 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015 wordt Mevr. Joni VAN CAPPELLEN, via federale mobiliteit, overgeplaatst als ambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelij Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015009117 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Elslande, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Beersel. Het is type koninklijk besluit prom. 25/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen i type koninklijk besluit prom. 25/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in 2015 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 20/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van de laboratoria voor pathologische anatomie type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015024066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2004 houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015009101 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Sint-Amands. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 30 december 2014, worden de plaatsen van Dit bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015000106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 augustus 2014, wordt met ingang van 1 mei 2014, Mevr. ****, ****, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse ****1 bij de Raad voor **** van de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 februari 2015, wordt met ingang van 3 juni 2014, Mevr. ****, ****, benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Raad voor **** van de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 februari 2015, wordt met ingang van 1 december 2014, Mevr. ****, ****-****, benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Raad voor **** van de **** **** type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015003032 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Super 13", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, en tot opheffing van de reglementen van de vroeger door de Nationale Loterij onde type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015007044 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 669 van 24 januari 2015, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 maart 2014 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015007043 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 660 van 13 januari 2015 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Kroonorde : De heer Johan Van Den Eeckhout, Opperaalmoezenier Worden benoemd tot Rid Mevr. Jocelyne type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015007042 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 659 van 13 januari 2015 : Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Mevrn. : Ginette Ackx, bestuurschef Christine Esquenet, leraar aan he De heren : Benoît type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015009094 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Menen. - Omvorming van plaats van kerkbedienaar in plaats van onderpastoor en overdracht van plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 30 dec Dit be type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015007046 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van de Medaille van Verdienste Bij koninklijk besluit ****. 674 van 24 januari 2015, wordt de Medaille van Verdienste verleend aan adjudant ****. **** en aan eerste korporaal-chef S. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015009092 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar en overdracht van plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 19 december 2014, in artikel 1, worden d Dit be type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015003033 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lucky 7's", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, en tot opheffing van de reglementen van de vroeger door de Nationale Loterij ond

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015029055 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van de leden van de GPBHO-Commissie Bij ministerieel besluit van 25 november 2014, in artikel 2, 4° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 ap(...) type ministerieel besluit prom. 05/12/2014 pub. 27/02/2015 numac 2015029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhu type ministerieel besluit prom. 13/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de dermato-venereologie type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi type ministerieel besluit prom. 19/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015000110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Algemeen Nood- en Interventieplan van de Gouverneur van de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 15/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan "Circuit de Spa - Francorchamps" van de Gouverneur van de provincie Luik

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015035190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4ter van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de personen met een handicap, geplaatst ten laste van het Vlaams Agentschap voor Perso type besluit van de vlaamse regering prom. 23/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015035185 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzeker type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015035193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015035194 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 2 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen

decreet

type decreet prom. 29/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is een tussentijdse verhoging toe te voegen voor de leden van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel alsook voor de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra en voor de inspecteurs-generaa

document

type document prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015009102 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Mechelen Sint-Libertus. - Omvorming van plaats van kerkbedienaar in plaats van onderpastoor en overdracht van plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk b Dit be type document prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015021013 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie zal plaatshebben op maandag 2 maart 2015 om 14.30 uur, in Zaal Rotonde 1 in het Huis van de Op de a

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2014 pub. 27/02/2015 numac 2015029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van een centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 1999 tot samenstelling van de Raad van beroep voor de "Office de la Naissance et de l'Enfance"

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015007045 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een lager officier van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 671 van 24 januari 2015 : Wordt de aangestelde onderluitenant van het vliegwezen, opgenomen in de hoedanigheid van militair aangeworven voor een **** **** de ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015014085 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Oproep tot de kandidaten die gebruiksrechten wensen te verkrijgen voor de frequentiebanden 3410-3500/3510-3600 MHz Overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 maart De kand

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015009116 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 februari 2015 : - is de heer Vandeputte, W., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Leuven, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. Hij is, in - is Mevr. Ke type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015009115 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 31 januari 2015 : - is Mevr. Buyse, A.-M., ere-rechter in de politierechtbank West-Vlaanderen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dr - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015009106 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 februari 2015 wordt het koninklijk besluit van 9 december 2014 waarbij Mevr. De Vleeschauwer M., griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, arrondissement Oost-Vlaanderen, benoemd wordt in de klasse A2 Bij kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015018074 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 januari 2015 en 31 januari 2015 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015201049 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Geografen/Geomatici (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG15010). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2015. De toelaatbaarheidsvereisten werden g(...) Na de type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015201003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** Database administrator De vergelijkende selectie van **** **** Database administrator (niveau ****) voor de Koninklijk Meteorologisch Instituut van **** (****14293)(...) Er is 1 type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015201018 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige opvoeders (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG15002) Na de selectie wordt een lijst met maximum 60 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden w(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015201045 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs (niveau A2) voor de HVW (ANG15030) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een (...) Toelaatb

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015043002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...) type indexcijfers prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015042402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari 2015

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 27/02/2015 numac 2015040302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2015 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2015, 100.26 punten bedraagt, tege Het gez
^