B.S. Index van de publicaties van 6 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015011100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - Intrekking van erkenning Bij beslissing van 27 februari 2015, genomen in toepassing van de artikelen 3, type wet prom. 09/01/2014 pub. 06/03/2015 numac 2015000112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/03/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015003072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 802.500 EUR aan de gemeente Sint-Joost-ten-Node in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betr type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015003075 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de organisatie en de werking van het Afwikkelingscollege, de voorwaarden voor de uitwisseling van informatie tussen het Afwikkelingscollege en derden en de maatregelen die moeten worden genomen om bel type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015200243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 16 februari 2015, wordt met ingang van 1 december 2014, Mevr. **** **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Raad voor **** van de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015018075 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors voor het uitvoeren van taken inzake controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de vaststelling va Het be type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015200244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de financiële instellingen en het verzekeringswezen type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015011089 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015201036 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1990 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Vlaamse Gemeenschap, van culturele goederen type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015201037 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaams Gewest van onroerende goederen die behoren tot de industriezone Rumst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015201077 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij tijdelijk wordt afgeweken, voor het vissen in de Dijle, van artikel 10, 1°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015035232 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot het bepalen van het vaccinatieschema voor Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015029066 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2013 betreffende de samenstelling van de Commissie voor Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2013 betreffende de samenstelling van de Commissie voor Engelse taal belast met de organisatie van taalexamens

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs voor het schooljaar 2014-2015 met toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betr

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015201058 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Cassatie Bij beschikking van 16 december 2014, werd de heer De Swaef M., emeritus eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, aangewezen om, voor een termi Hof van be

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015009056 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 december 2014, wordt Mevr. Tamara KÜPPER, met ingang van 16 september 2014, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015009121 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015, wordt Mevr. Sandrine LAHOU, met ingang van 15 december 2014, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Ove type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015009122 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015, wordt de heer PERILLEUX, Jonas, met ingang van 1 december 2014, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten.

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/12/2014 pub. 06/03/2015 numac 2015031134 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2014/1910 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van de inwerkingtreding van het decreet tot wijziging van het decreet van 17 maart 1994 van de Franse Gemeenschapscommissie houdende oprichting van het Franstalig Brussels

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015201043 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 december 2014, is de aanwijzing van de heer Deraeve D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015201044 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum - In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2015, pagina 2015200861, inzake de aanwijzing tot plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, om de functie uit te "- Gent

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015201066 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 229.503 van 9 december 2014 in zake de gemeente Villers-le-Bouillet en anderen tegen het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 1. «

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2015 en met ingang van 1 oktober 2014 wordt mevrouw Van Holm Jesse, in vast verband benoemd met de titel van attaché, in het Nederlands taalkader, met ra Overeenk type benoemingen prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015000059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 januari 2015 wordt Mevr. Lieselotte KUIPERS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang va

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015201059 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 wordt de gedeeltelijke wijziging van de bladen nrs. 55/5 en 55/6 van het gewestplan Marche-La Roche voorlopig aangenomen, met het oog op de opneming, op h Hetzelf

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015201175 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige project managers (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (AFB15004) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsve(...) 1. Verei type bericht van selor prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015201139 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers toezichthouder diamant te Antwerpen (niveau C) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15029) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015009108 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B voor de Rechterlijke Orde 1. In de loop van het tweede trimester van 2015, zal SELOR te Brussel een vergelijkende sele(...) 2. Enkel vastbenoemde assis type bericht van selor prom. -- pub. 06/03/2015 numac 2015201176 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige controleurs der werken met als specialisatie elektromechanica (niveau B) voor de Haven van Brussel (AFB15003) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig bli(...) Toela
^