B.S. Index van de publicaties van 9 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/05/2014 pub. 09/03/2015 numac 2014015225 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Dominicaanse Republiek betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Santo Domingo op 5 mei 2009 (2) type wet prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015200927 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 185/2014 van 18 december 2014 Rolnummer : 5762 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek, in samenhang gelezen met artikel 25 van het Strafwetboek, artikel 2 van de wet van 4 o Het Grond type wet prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015009137 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 26 februari 2015, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015007052 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Bijzondere toelating Bij koninklijk besluit ****. 677 van 5 februari 2015, wordt kolonel vlieger **** buiten dienst ****. ****, op 1 januari 2015, toegelaten de titel van Ere-Ordonnansofficier van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015007056 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 682 van 5 februari 2015, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen D. De Kerpel op pensioen gesteld op 1 maart 2015 in toepassing van de sam type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015011091 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2014 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015011081 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 6 januari 2015 wordt mevrouw Charlotte DEREPPE, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met b Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015011096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 wordt aan de heer Boudewijn VANDERMAESEN, adviseur-generaal bij de Stafdienst Personeel en Organisatie, met ingang van 1 november 2015, eervol ontslag uit zijn De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015 wordt de heer Patrick HERMANN geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Democratische Republiek Oost-Timor, met standplaats te Jakarta. type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015014082 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015014087 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 31 januari 2015, dat uitwerking heeft op 1 januari 2015, wordt aan de heer Oswald VAN DEN BUSSCHE eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A2, met de titel van attaché. Hij wordt gem type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015007057 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 681 van 5 februari 2015, wordt majoor van het vliegwezen ****. **** op pensioen gesteld, op 1 juli 2015. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 31 januari 2015, dat in werking treedt op 1 december 2015, wordt aan de heer Joannes PEETERS eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal. Hij word type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015007055 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 680 van 5 februari 2015, wordt de heer Wim Smit, militaire aalmoezenier van eerste klasse van de katholieke eredienst, op eigen verzoek uit zijn betrekking ontslagen op 1 februari 2015. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015007054 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 679 van 5 februari 2015, wordt luitenant-kolonel **** ****. **** op 9 februari 2015 aangesteld in de graad van kolonel om de functie van **** **** bij het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015007050 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 675 van 5 februari 2015, wordt aan mevrouw Godelieve Poriau op 1 april 2015 eervol ontslag uit haar ambt van adviseur-generaal verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Zij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015007047 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 661 van 13 januari 2015 : Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : De heren : Etienne Boelaert, adviseur Rik Vandekinderen, a Wilfried Verschoote type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015007053 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Aanstelling van een kandidaat officier in vrijwillige militaire inzet Bij koninklijk besluit nr. 678 van 5 februari 2015, wordt de kandidaat officier in vrijwillige militaire inzet, J. De Wolf, op 1 december 2014, aangestel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015015031 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 3 februari 2015 wordt Mevr. Marie NEYRINCK ontheven uit haar functie van Ambassadeattaché bij de Ambassade van België te Ankara en wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur. type ministerieel besluit prom. 16/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015200658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 16/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015200657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van de ondervoorzitter van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 16/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015200655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning. - Hogere kunstschool Bij ministerieel besluit van 27 januari 2015 wordt aan de heer Aldo PLATTEAU een beroepsbekendheid toegekend in verband met zijn ambt als hoogleraar cursus vakkunsten voor de volgende cursus : Stemvor type ministerieel besluit prom. 28/11/2014 pub. 09/03/2015 numac 2014032046 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Total Gas & Power Belgium SA van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015007048 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Ontslagen. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 93665 van 26 januari 2015 : **** majoor ****. **** op 28 augustus 2014 ontslagen uit het ambt van attaché van het administratief en technisch **** **** **** type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015007049 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag **** ministerieel besluit ****. 93666 van 26 januari 2015 : **** majoor **** ***** op 11 oktober 2014 ontslagen uit het ambt van attaché van het administratief en technisch secretariaat type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015007060 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015201141 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven en betreffende het technisch Comité zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 30 april 2009 betreffende type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015201078 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot wijziging van de bepalingen van het besluit van de **** **** van 18 december 2003 houdende de **** **** ****.****.****. de werving en de loopbaan van de gehandicapte personen binnen het **** ambt type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015201080 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een nieuwe plaatsvervangend afgevaardigd ambtenaar bevoegd voor het opleggen van de administratieve sancties inzake de taxidiensten, het verhuren van voertuigen met chauffeur, de collectieve taxidiensten e type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015201081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter van de Commissie voor de coördinatie van de werven, zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven on

decreet

type decreet prom. 26/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015201079 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de "Ecole Fondamentale d'Anhée," gelegen te rue Grande 57, te 5537 Anhée

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015201122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 : Wordt aan de heer Rudy VERLEYSEN, met ingang van 1 oktober 2014, eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van Wordt de hee

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015007051 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen en aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 676 van 5 februari 2015: Landmacht Wordt de kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, ****. ****, **** **** de ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015011082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 15 januari 2015 wordt met ingang van 1 september 2014, mevrouw Steffi MIGNON in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van Bij konink type benoemingen prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015007058 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoeming **** koninklijk besluit ****. 683 van 5 februari 2015, wordt de kapitein ****. **** **** benoemd in het ambt van militair **** aan de Koninklijke Militaire School op 5 januari 2015. type benoemingen prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015018070 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché: Bij ministerieel besluit van 13 februari 2015: Met ingang v - De heer S

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015201062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch De h type erkenning prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015201061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besche De h

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015200622 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 4/2015 van 22 januari 2015 Rolnummer : 5820 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht, ingesteld Het Grondw type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015200932 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 184/2014 van 10 december 2014 Rolnummer : 5870 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1675/13,

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015022059 bron rijksdienst voor pensioenen Directieraad. - Huishoudelijk reglement Samenstelling Artikel 1. De samenstelling van de directieraad wordt bepaald door het ministerieel besluit van 11 juli 1987 tot vaststelling van de samenstelling van de directieraad van de Rijksdienst vo Voorzitter

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015200926 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 180/2014 van 10 december 2014 Rolnummer : 5768 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 159bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, gesteld door de Raad van State.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/03/2015 numac 2015201161 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** wetenschappelijke **** **** vergelijkende selectie van **** wetenschappelijke **** (niveau ****2), voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en ****(...) Er zijn 3
^