B.S. Index van de publicaties van 12 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015011101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg - Memo

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015011106 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot erkenning van de Compensatiekas bedoeld in artikel 220 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015009112 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van arbeidsauditeurs type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015018093 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2015 aan het "antimicrobial consumption and resistance in animals" type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanduiding van de vicegouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015200957 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de **** eerste aanwervingen voor de eerste, tweede en derde werknemer type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015201249 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Auditcomité van de Federale Overheid. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat dezelfde dag in werking treedt, wordt de heer Van Minnebruggen Werner voor een mandaat van zes jaar aangesteld als lid van het Auditcomité van de Fe Overe type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 12/03/2015 numac 2015003085 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 19 met betrekking tot de vrijstellingsregeling van belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma "reproductieve geneeskunde" type ministerieel besluit prom. 06/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015011105 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015035262 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in artikel 14, § 1, tweede lid, van het type ministerieel besluit prom. 06/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015003069 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2015-2023 en van de Staatsbon op 10 jaar - 4 maart 2015-2025

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015035283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL met betrekking tot de bijzondere erkenningsvoorwaarden van boorbedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015035263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidingscheques voor werknemers en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015201156 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van de samenstelling en van de werking van de "Conseil wallon du bien-être des animaux" type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015201215 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van de « Spa Rally 2015 » op 13 maart 2015 op de weg genoemd "La Clémentine" gelegen in het domaniale bos ten noorden van Spa en tot weigering van de doortocht op 14 maart 2015 op de "che

decreet

type decreet prom. 03/11/2014 pub. 12/03/2015 numac 2015200263 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2008 tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015018101 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De politiezone Les Arches, vertegenwoordigd door haar poli Die omz type bericht prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015018092 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Atelier de Recherche et d'Action Urbaines c.s. heef Deze z type bericht prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015018098 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA DIPLOMATIC ON TOP heeft de nietigverklaring gevord Deze za type bericht prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015018091 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Michel MANDOUX c.s. heeft de nietigverklaring gevo Deze za type bericht prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015018083 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA B & C VAN HULLE, die woonplaats kiest bij Mr. Deze zaak i type bericht prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015018081 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV FREMOLUC, die woonplaats kiest bij Mr. Bart BIESEMAN Dit bes type bericht prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015018082 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Stefan AERTS en Nathalie JACQMAIN, die beiden woonplaats k Dit bes type bericht prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015018084 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Deni type bericht prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015018087 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Beveren, die woonplaats kiest bij Mrs. Peter F Dit be type bericht prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015018090 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Federatie van Belgische exporteurs van nieuwe en tw Deze za type bericht prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015018085 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Hild type bericht prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015018088 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De POLDER VAN HET LAND VAN WAAS, die woonplaats kiest bij Dit bes

document

type document prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015031132 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 april 2014, wordt de heer JEHAES Pierre bevorderd door verhoging in graad op 1 april 2014 type document prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015031130 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 5 december 2014, wordt de heer DEKEL Aliahu Adam bevorderd door verhoging in graad op 1 december 2014 in de hoedanighe Bij bes type document prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015031129 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 25 november 2014, wordt de heer ATTISSO Komlanvi Daniel bevorderd door overgang naar het hogere niveau op 1 oktober 20 Bij bes type document prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015031126 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 5 december 2014, wordt de heer BOUSSAKLATAN Norden bevorderd door verhoging in graad op 1 december 2014 in de hoedanig Bij bes

erratum

type erratum prom. 03/04/2013 pub. 12/03/2015 numac 2015000116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavings type erratum prom. 27/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015018094 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 januari 2015 en 31 januari 2015 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de men

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015201051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 wordt de heer Thibaut DEGRYSE met ingang van 1 januari 2015 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2014.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015201306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor een mandaat van regeringscommissaris bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) Referenties : - KB van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering (...) - KB van 1 type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015201157 bron waalse overheidsdienst "Conseil wallon du Bien-être des animaux" Oproep tot de kandidaten Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015 houdende regeling van de samenstelling en van de werking van d(...) 1° twee vertegenwoordigers van de vereniginge

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015031131 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 19 maart 2013, wordt de heer Thierno BARRY definitief benoemd op 1 maart 2013 in de hoedanigheid van Werkman van Openbar Bij besl type benoemingen prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015031127 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 16 december 2014, wordt de heer AZZI Nasri definitief benoemd op 1 december 2014 in de hoedanigheid van Werkman van Open Bij besl type benoemingen prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015031128 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 juni 2014, wordt mevrouw Katrien VAN WAEYENBERGE definitief benoemd op 1 juni 2014 in de ho Bij bes

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015000123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwing Bij besluit van 01/10/2014, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1553 06 aan de heer DE WEERDT L Bij bes type erkenning prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 08/10/2014, wordt de onderneming DUMOTECH BVBA, met als ondernemingsnummer 083220 Bij bes type erkenning prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijziging Bij besluit van 21/11/2014, wordt het enig artikel van het besluit van 04/08/2011 houdende erkenning als beveiligingsonderneming verleend « Enig type erkenning prom. -- pub. 12/03/2015 numac 2015000124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 02/10/2014 wordt, de erkenning als beveiligingsonderneming, verleen Bij be
^