B.S. Index van de publicaties van 18 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/03/2015 numac 2014205910 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 130/2014 van 19 september 2014 Rolnummer : 5720 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 tot 6, 9 en 19 van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoe Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015022074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015022075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2015 numac 2015024053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 december 2014 wordt mevrouw Brigitte ORBAN, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 februari 2015, eervol ontslag uit ha Mevrouw type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 18/03/2015 numac 2015024050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015022072 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2014, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015011114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij de rechtspersoon, bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 18/03/2015 numac 2015024030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan 2010-2014 ter bestrijding van intrafamiliaal geweld wet type koninklijk besluit prom. 08/03/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015200506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van Regeringscommissarissen bij de NMBS, Infrabel en HR Rail type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2015 numac 2015201373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Personeel. - Vrijwillig ontslag van een attaché Bij koninklijk besluit van 13 januari 2015, wordt met ingang van 17 december 2013, aan de mevrouw Julie DEFLEUR, vrijwil Het beroe type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2015 numac 2015022069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoemi Bij type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2014 en tot aanpassing van de bas

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015035282 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de middelen voor de subsidiëring van de aankoop van personenalarmtoestellen in 2015 type ministerieel besluit prom. 02/03/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015035295 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van het secretariaat van de beroepscommissie belast met de afhandeling van beroepen naar aanleiding van het niet slagen voor het praktische rijexamen type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 18/03/2015 numac 2015024051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een tweede toelage aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 type ministerieel besluit prom. 28/01/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 10/03/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2014 betreffende de bescherming van het houten scheepswrak voor de kust van Oostende als cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 16/03/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015021020 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015024052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Raad van de Tandheelkunde

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Moezel type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201352 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 2015 tot machtiging van de doortocht van de « Spa Rally 2015 » op 13 maart 2015 op de weg genoemd "La Clémentine" gelegen in het domaniale bos ten noorden v

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/03/2015 numac 2015018108 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeenten Etterbeek en Elsene hebben de nietigverklarin Dit be type bericht prom. -- pub. 18/03/2015 numac 2015003092 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht aan de instellingen die leningen toestaan en aan de verzekeraars die individuele levensverzekeringen afsluiten (al dan niet dienend tot waarborg of wede(...) Vanaf aanslagjaar 2015 werd een grondige h

document

type document prom. -- pub. 18/03/2015 numac 2015031159 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten bettreffende de stad, de gemeenten en de O.C.M.W.'s ANDERLECHT. - Bij besluit van 5 maart 2015 wordt goedgekeurd de beslissing van 29 januari 2015 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Anderlecht beslist het personeelskader te wijzig BRUSSEL

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van gemeenschappelijke externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift op het einde van het hoger secundair onderwijs voor de sch type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2014 tot aanstelling van de Regeringscommissarissen bij de academische polen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015029101 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het ambtsgebied van de vastbenoemde regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de F

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2015 numac 2015022070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van lede Bij

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/03/2015 numac 2015201372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming tot stagedoend attaché Bij koninklijk besluit van 2 februari 2015, wordt de heer Bollen, Gert, met ingang van 1 september 2014, benoemd tot staged Het be type benoemingen prom. -- pub. 18/03/2015 numac 2015201374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming in een betrekking van de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 13 januari 2015, wordt de heer SWINNEN Yannick, met ingang van 14 oktober (...) Het beroep

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 18/03/2015 numac 2015011115 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische Normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkinge

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/03/2015 numac 2015200944 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 17/2015 van 12 februari 2015 Rolnummer : 5821 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 4.8.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vervangen bij artikel 30 van het Vlaamse decreet van 5 juli 2013 Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/03/2015 numac 2015201331 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch controleurs werven (niveau B) voor Brussel Mobiliteit (ANB15004) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvere(...) 1. Vereist
^