B.S. Index van de publicaties van 20 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/05/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen type wet prom. 22/11/2013 pub. 20/03/2015 numac 2015000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de kwaliteitsrekening van notarissen betreft en van de hypotheekwet van 16 december 1851 wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders betreft. - Dui type wet prom. 22/05/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000140 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van hetzelfde wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de type wet prom. 15/05/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 24/04/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende aanpassingen van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ten gevolge van de 6e staatshervorming. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 07/02/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015009151 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 21/12/2013 pub. 20/03/2015 numac 2015000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015009153 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Zoutleeuw. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 8 maart 2015, wordt de plaats van kerk Dit beslu type koninklijk besluit prom. 18/01/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015009157 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » en « Service de type koninklijk besluit prom. 05/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015024085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding tot herstel bedoeld in artikel 11bis van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015201433 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2015 : - dat heden in werking treedt, is aan de heer Vanwijnsberghe G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Roeselare. - dat in werking treedt op de da De standplaat type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015014117 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2013 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst R type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtsplegingvergoedingen bedoeld in artikel 30/1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/01/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000129 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementering betreffende de inning van de kosten voor de Raad van State. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/01/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidiee type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een lid van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015022065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015022064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Kapper » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015022063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015022067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015201385 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 19 februari 2015 wordt de begroting voor het boekjaar 2015 van het gewoon gemeentebedrijf - Plaatselijk ontwikkelingsagentschap - van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van MOESKRO type ministerieel besluit prom. 11/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 16/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015009160 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juni 2014 tot bepaling van de terugbetaling en het model van schuldvordering bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 2007 betreffende de terugbetaling door de Federale Overheids type ministerieel besluit prom. 09/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie meubelstoffeerder type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035165 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie betonpompbediener type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koeltechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie tuinaanlegger/groenbeheerder type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zetelstoffeerder automobiel type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koelmonteur type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie vrachtwagenchauffeur type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035172 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinbeheer type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke kleding- en confectieartikelen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035179 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie daktimmerman type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015035296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie betonmixerchauffeur type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie stukadoor type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie poelier type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035177 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie elektrotechnisch installateur type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015035269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035178 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie elektrotechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035175 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator retouche kleding- en confectieartikelen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035176 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie elektrotechnisch monteur type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015035173 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinaanleg type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 20/03/2015 numac 2014036734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ontwikkelingsdoelen voor opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015201364 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 4 april 2015 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan een hengelwedstrijd georganiseerd op de gekanaliseerde Dender in Lessen ten gunste van de "Télévie" type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015201363 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 1 augustus 2015 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan een hengelwedstrijd georganiseerd op de gekanaliseerde Dender in Twee Akren, gemeente Lessen, ten gunste van de type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015201384 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2010 tot benoeming van de leden van de "Commission formation agricole"

decreet

type decreet prom. 27/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015035270 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 betreffende de ontwikkelingsdoelen voor opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/07/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015201335 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij twee verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 18 februari 2015 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 20 februari 2015, b. Bij type bericht prom. 16/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015000155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht

document

type document prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015009159 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van mei 2015 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor geg Voornoe

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 3 december 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promoti type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2013 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met het opmaken van een gemeenschappelijke externe proef i type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029109 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van gemeenschappelijke externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift op het einde van de derde fase van het pedagogische contin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029093 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029094 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029095 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot invoering van overeenstemmingstabellen tussen de categorieën bedoeld in artikel 43 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie en de studiegebieden b

arrest

type arrest prom. 10/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015018107 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015009164 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen Bij beschikking van 26 februari 2015 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen is de aanwijzing van mevr. Devos D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Hene

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015024082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 wordt Mevr. Nele VAN TOMME, geboren op 15 november 1981, in vast dienstverband benoemd met ingang van 7 januari 2015, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Nederlands taalkader, bij de Bij ko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015015040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 februari 2015 wordt de heer Pierre-Emmanuel DE BAUW eervol ontslag verleend Bij ko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch medische raad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 5 maart 2015, worden hernieuwd voor een te Mevr. V type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015015039 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 februari 2015 wordt de heer Paul BREYNE eervol ontslag verleend als lid van Bij kon

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015201308 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 - Tongeren : 1 (in associatie). - Oudergem : 1 (in associatie). - Brussel (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (in as(...) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belg

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015009165 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. Bij beschikkingen van 24 februari 2015 zijn aangewezen voor een peri - afdeling type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015009158 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 maart 2015, uitwerking hebbende met ingang van 24 februari 2015 `s avonds, is de heer Vandesande D., griffier bij het arbeidshof te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aa Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015201448 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015 is de aanwijzing van Mevr. Verhaegen, W., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van rechter van de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd vo Bij ko

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015201310 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 9 februari 2015 in zake de nv « NMBS Logistics » tegen Tom Proost, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 februari 2015, hee « S

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/01/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015200979 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de raad van beroep van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015201370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015201371 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. type lijst prom. 10/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015011116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 10/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015011117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015042003 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015201469 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken voor de dienst financiële toegankelijkheid (niveau A1) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ANG15013) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015201421 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** ****-coördinatoren (niveau ****) voor de Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** **** (****15028) Na de selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die één ****(...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015201420 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** ****/ begeleiders (niveau ****) voor de Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** **** (****15020) Na de selectie wordt een lijst met maximum 120 geslaagden aangelegd, die één ****(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015201409 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige koks (niveau D) voor de FOD Financiën (ANG15033) Na de selectie wordt een lijst met maximum 250 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijz(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015201471 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige functioneel analisten (niveau A2) voor RVP (MNG15006) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een b(...) Toelaatb

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 20/03/2015 numac 2015003093 bron nationale bank van belgie Erratum bij de publicatie van 24 september 2014, C-2014/03383. - Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzeker Overeen
^