B.S. Index van de publicaties van 23 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/02/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015003086 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2008 en van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren type wet prom. -- pub. 23/03/2015 numac 2015022077 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 18 december 2014 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis van de wet betreffende de verplichte verzekering Interp

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2015 numac 2015021019 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toelating Bij koninklijk besluit van 24 januari 2015 wordt aan de heer Mehdi EL AYOUBI van de Marokkaanse nationaliteit een toelating verleend om met ingang van 1 oktober 2014 in België het beroep van Bij ko type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015200322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de opzeggingstermijnen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2015 numac 2015024075 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 22 februari 2015 wordt de heer Frans ARIJS, geboren op 19 juni 1959, bevorderd met ingang van 1 december 2014 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Attaché in de klasse A2 op het Nederlands type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015200331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, inzake het ter beschikking stellen van de attesten met bet type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015200330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015200180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015200329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aanvullende pensioenen voor de personeelsleden op wi type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015200332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2008 betreffende type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015200178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende het sociaal voordeel voor type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015200391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de geschenkcheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2014205437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015200725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015200403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pens type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015200378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, betreffende de opheffing en de vervanging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2015 numac 2015007064 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 691 van 22 februari 2015, wordt kapitein-commandant vlieger M. Longle op pensioen gesteld op 1 februari 2015 in toepassing van de samengeordend type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2015 numac 2015014106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 31 januari 2015, dat in werking treedt op 1 oktober 2015, wordt aan de heer Philippe COLPAERT eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal. Hij wor type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015200377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2015 numac 2015201387 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 februari 2015 wordt de aan de BVBA "Transmétaux" verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op haar verzoek ingetrokken. Bij ministerieel besluit van 12 Bij ministerieel beslu type ministerieel besluit prom. 17/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2015 numac 2015000146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Bij ministerieel besluit d.d. 10 maart 2015 wordt de aanstelling van hoofdcommissaris van politie François ADAM in het ambt van Inspecteur-generaal van de federale politie en va

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015035245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van de personeelsleden van de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen aan het Departement Cultuur, Jeugd, type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015035239 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014 houdende overdracht van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Koninklijk Museum voor

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015201366 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 maart 2012 waarbij door de « Société wallonne du logement » een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de aan type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015201367 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 maart 2012 waarbij de "Société wallonne du logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van integratiewoni type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015201365 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 maart 2012 waarbij de « Société wallonne du logement » een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de bouw van sociale woningen type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015201368 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 maart 2012 waarbij de "Société wallonne du logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van transitwoninge type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015201386 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/03/2015 numac 2015201020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers, werknemers-arbeiders en werknemers-bedienden Benoeming van rechters in sociale zaken bij arbeidsrechtbanken. De wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondisse Niettegens

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2015 numac 2015022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 wordt mevrouw Katrijn DE VOS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nederlands taalkad Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2015 numac 2015007075 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren **** koninklijk besluit ****. 693 van 22 februari 2015 : Marine Wordt de aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse kandidaat-reserveofficier ****. De Smet op 1 oktober 2014 **** **** de ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/03/2015 numac 2015018089 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché: Bij ministerieel besluit van 25 februari 2015: Met ingang va - Mevrouw Be

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 23/03/2015 numac 2015201472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/03/2015 numac 2015201494 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** vertaler-revisor De vergelijkende selectie van **** vertaler-revisor (niveau ****), voor de **** (****14380), werd afgesloten op 9 maart 2015. Er zijn 4 geslaagden(...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/03/2015 numac 2015201492 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten (niveau C), voor de POD Wetenschapsbeleid (ANG15037) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 23/03/2015 numac 2015201495 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs (niveau B), voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (ANG15036) Na de selectie wordt een lijst met maximum 32 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blij(...) Naast
^