B.S. Index van de publicaties van 24 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2014 pub. 24/03/2015 numac 2015000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 24/03/2015 numac 2015009167 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) type wet prom. 15/05/2014 pub. 24/03/2015 numac 2015000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten wat de vrijwillige militaire inzet betreft. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015200176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, tot toekenning van een eindejaarstoelage aan het personeel van de centra voo type koninklijk besluit prom. 11/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015200889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die speciaal staal onder de vorm van continu gegoten cylindrische blooms vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren type koninklijk besluit prom. 11/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015012038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van e type koninklijk besluit prom. 11/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015200179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de t type koninklijk besluit prom. 05/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015200687 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 11/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015200334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 type koninklijk besluit prom. 11/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015200333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 11/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015200177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanverminderi type koninklijk besluit prom. 19/04/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015014112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 3.125.000 EUR aan de Gemeente Sint-Gillis in toepassing van de huidige bijakte van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betref type koninklijk besluit prom. 11/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2014205442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de verlenging van de crisismaatregelen type koninklijk besluit prom. 11/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015012016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2014012154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015003094 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 11/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2014206243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2013 aan het

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015201133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Bièvre als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroor type ministerieel besluit prom. 09/02/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2014 houdende vaststelling van de lijst van de opleidingen die in aanmerking komen voor de professionelen in de audiovisuele sector type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/03/2015 numac 2015201389 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 10 februari 2015 wordt "Le Palais de l'Intérim" voor onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/09/2014 pub. 24/03/2015 numac 2014032034 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1 869 040,00 euro aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2014 in het kader van het Programma Preventie Schoolverzuim

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015035316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van artikel 29 en 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot regeling van de werking van het Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin

decreet

type decreet prom. 12/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015201379 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst, tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oostenrijk en met het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en type decreet prom. 12/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015201375 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012 type decreet prom. 12/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015201377 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het internationaal verdrag van Nairobi betreffende de verwijdering van wrakken, en de bijlagen ervan, opgemaakt in Nairobi op 18 mei 2007 type decreet prom. 12/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015201378 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, opgemaakt te Nagoya, op 29 oktober 201 type decreet prom. 12/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015201382 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de terbeschikkingstelling van de Waalse Regering van de personeelsleden van instellingen van openbaar nut en van andere diensten van de Staat die overeenkomstig de zesde Staatshervorming naar het Waalse Gewest worden overgedragen type decreet prom. 12/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015201381 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlic type decreet prom. 12/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015201380 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 19 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belastin type decreet prom. 12/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015201376 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de strijdkrachten van de Verenigde Staten, ondertekend te Brussel op 13 juli 2012 type decreet prom. 05/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029118 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het aanhangsel van 15 mei 2014 tot wijziging van het aanhangsel van 27 maart 2014 bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap,

document

type document prom. -- pub. 24/03/2015 numac 2015009163 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Mechelen Sint-Catharina. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor en overdracht van plaatsen van onderpastoor Bij koninkl Dit beslui

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029117 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming in een ambt van directeur van de paramedische en economische categorieën van een hogeschool georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de benoeming van de Voorzitters van de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - A type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029122 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het driejarenplan met betrekking tot de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift in de algemene en technologische humaniora en in de beroeps- en technische h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/2012 pub. 24/03/2015 numac 2015029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2008 tot aanstelling van de leden van de Hoge raad voor de Psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029103 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 3 bij de beheersovereenkomst van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2013-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2012 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de Hogere Kunstscholen van het confessioneel vrij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029125 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor de gesubsidieerde confessionele vrije type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promot type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs

beschikking

type beschikking prom. 19/03/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015031177 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, opgemaakt in Istanboel op 11 mei 2011

programmadecreet

type programmadecreet prom. 18/12/2014 pub. 24/03/2015 numac 2015029106 bron ministerie van de franse gemeenschap **** houdende diverse maatregelen betreffende de **** opgenomen in de algemene **** van de **** ****, de dotaties en subsidies toegekend aan sommige instellingen met een ****, het ****

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 24/03/2015 numac 2015201391 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Personeel Bij besluit van de Regering van 22 januari 2015 wordt Mevr. Verena Greten op 1 april 2015 toegelaten tot de proeftijd als afgevaardigd directeur bij het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 24/03/2015 numac 2015201390 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Personeel Bij besluit van de Regering van 10 april 2014 wordt de heer Stephan Förster op 1 november 2014 toegelaten tot de proeftijd als afgevaardigd directeur bij de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/03/2015 numac 2015200943 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 Rolnummers : 5811 en 5819 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 11 juli 2013 tot wijziging van de Het Grondw type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/03/2015 numac 2015200945 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 18/2015 van 12 februari 2015 Rolnummer : 5842 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-o Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2015 numac 2015201561 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** analisten De vergelijkende selectie van **** analisten (niveau ****), voor de Veiligheid van de **** (****14260), werd afgesloten op 19 maart 2015. Er zijn 22 geslaagden.(...)
^