B.S. Index van de publicaties van 25 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/02/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide minder

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015200173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015200382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de organisatie van het recht op outplacement in het kader van type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015012014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 201 type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Raad van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015200402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de algemene nationale collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015200535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 f type koninklijk besluit prom. 11/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015201019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015201137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerking van dikke platen door het warmwalsen van brammen, gelegen in Itter en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015200390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 11/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015003097 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2014205423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2013 aan het type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2015 wordt de heer Marc Nyssen, attaché klasse A2, met ingang van 1 april 2015, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015201546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2015 wordt de heer Christian Deneve met ingang van 1 april 2015 eervol ontslag verleend uit zijn functies van directeur-generaal klasse A5. type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015011122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015035315 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de hulpcoördinatie in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 19/01/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015201397 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de verlenging van de erkenning van de opleidingscentra van het netwerk van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" krachtens artikel 25 van het besluit van type ministerieel besluit prom. 11/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015035331 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de aanpassing van de subsidiepercentages type ministerieel besluit prom. 06/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015201396 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Departement Werk en Beroepsopleiding van het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek van de **** **** in het kader van de wet van 19 **** type ministerieel besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015009166 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van een lid, wijziging van het ambt van een lid en benoeming van leden van de Commissie voor de gerechtskosten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015035382 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een verbod op het gebruik van warrelnetten en kieuwnetten in de Vlaamse strandzone ter bescherming van zeezoogdieren type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015035307 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 betreffende de subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten, wat betreft de verhoging van het bedrag van de conceptsubsidie type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015035308 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingentovereenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoeri

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015201323 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 januari 2015 in zake E.D. tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 januari 2015, heeft de Arbeidsre « Sche type bericht prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015201334 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 mei 2014 in zake Ashraf Sakeel tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 februari 2015, heeft de Rech « Sche

document

type document prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015201143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 maart 2015, dat in werking treedt op 1 april 2015 : worden benoemd tot l 1. als ve type document prom. 01/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015035320 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015007069 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-onderofficieren beperkte duur niveau **** niet-technisch in 2015 1.In 2015 wordt een **** van kandidaat-onderofficieren beperkte duur georganiseerd voor de **** niveau **** niet-**** 2. **** type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015007066 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur in 2015 1. 2015 worden in juni, september, oktober, november en december **** van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur georganiseerd. De details betreffende deze sessies 2. **** **** type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015018114 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Examens met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van **** **** en **** **** **** Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert examens met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** ****. **** type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015007067 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** niet-technisch in 2015 1.In 2015 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** niveau **** niet-technisch. 2. **** ****. **** **** type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015007071 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren **** van kandidaat-hulpofficieren in 2015 1. In 2015 wordt een **** van kandidaat-hulpofficieren georganiseerd. 2. **** ****. **** inschrijving is mogelijk vanaf 13 oktober 2 ****. **** **** type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015007074 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2015 1.In 2015 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende **** georganiseerd : ****. Koninklijke Militaire ****, **** ****. **** type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015007068 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** technisch in 2015 1.In 2015 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** niveau **** technisch. 2. **** ****. **** **** type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015007072 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2015 1. In 2015 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair 2. **** type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015007073 bron ministerie van landsverdediging Aanvullende werving **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2015 1. In 2015 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren voor de aanvullende werving georganiseerd voor de Medische Dienst. 2. **** **** hieraan te

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015201534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 maart 2015 wordt Mevr. Sabrina Meyvaert met ingang van 1 december 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 december 2013. type benoemingen prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015201533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk van 18 maart 2015 wordt Mevr. Joanne Lecoq met ingang van 1 januari 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2013. type benoemingen prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015201532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015 wordt de heer Hicham Rais met ingang van 1 september 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 september 2013. type benoemingen prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015201531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015 wordt Mevr. Laurence Weerlitzer met ingang van 1 januari 2015 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2014. type benoemingen prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015201530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015 wordt Mevr. Christelle Schmitz met ingang van 12 novembre 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 12 november 2013.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015031145 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 5 februari 2015, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer THAI Ngoc Phuc gedomicilieerd, François-Elie Van Elderenlaan 26 te 1160 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, n De erk type erkenning prom. -- pub. 25/03/2015 numac 2015031182 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 4 februari 2015, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA ARCHITECTURE & PATRIMOINE met maatschappelijke zetel te Franciskanenlaan 34 te 1150 BRUSSEL, met ondernemings De erkenni
^