B.S. Index van de publicaties van 26 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/05/2014 pub. 26/03/2015 numac 2015000156 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wat het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen betreft. - **** vertaling type wet prom. -- pub. 26/03/2015 numac 2015027044 bron waalse overheidsdienst Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Houyet -7 de afdeling : CELLES Een perceel grond route Gewestplan: woongebied met

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015200396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015200376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2 type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015200395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2014 type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 26/03/2015 numac 2015000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015200421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2015 numac 2015000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 13 februari 2015 wordt Mevr. Joke GORIS, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2014-2015 : - een mandaat à rato van 5 % uit te oefenen voor monitoraatsbeg - een man type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015200734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 nov type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2015 numac 2015000168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 18 maart 2015 wordt de heer HALSBERGHE, Tony, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone GRENSLEIE voor een termijn van vij(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2015 numac 2015000167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 18 maart 2015 wordt de aanwijzing van de heer HELLINCKX, Marc, als korpschef van de lokale politie van de politiezone PAJOTTENLAND hernieuwd voor een periode type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 919.933,66 EUR aan de gemeente Vorst in toepassing van het Samenwerkingsakkoord Beliris en zijn Bijakten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015022062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd buitengewoon onderwijs en onderwijs voor sociaal-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015029135 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2015 numac 2015000157 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 13 februari 2015, wordt de heer Koen MUYLLE, Referendaris bij het Grondwettelijk Hof, tot Staatsraad benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2015 numac 2015000159 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 13 februari 2015, wordt Mevr. Patricia DE SOMERE, Eerste auditeur bij de Raad van State, tot Staatsraad benoemd.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/03/2015 numac 2015003095 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2015, wordt de heer Wouter L.R. BOLS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de type benoemingen prom. -- pub. 26/03/2015 numac 2015003096 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2015, wordt de heer Donat B.A.G. DESCAMPS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing va

programmadecreet

type programmadecreet prom. 02/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015201470 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2015

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 26/03/2015 numac 2015031175 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 27 maart 2015, na afloop van punt 4 van de agenda van het Parlement Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69 1. MONDELINGE VRAGEN - Mondelinge vraag (nr. 6) van Mevr. Liesbet DHAENE(...) (*) - Mondelinge type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 26/03/2015 numac 2015031174 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 27 maart 2015, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69 1. INOVERWEGINGNEMINGEN - Voorstel van resolutie betreffende de h(...) - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Zoé

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 26/03/2015 numac 2015055353 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschap **** nalatenschap van **** ****, **** **** **** **** ****, **** **** **** ****
^