B.S. Index van de publicaties van 1 april 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015200942 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 15/2015 van 5 februari 2015 Rolnummers : 5621, 5814 en 5818 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 36/24 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank v Het Gron type wet prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015009161 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 10 maart 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015003109 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van twee leden van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015027043 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden WATERLOO. - Bij koninklijk besluit van 18 november 2009 worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II: De heer Michel Bettendorf, schepen; De heer Gérard Hancq, schepen; Dit uittreksel type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015027041 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 14 november 2014 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de Intercommunales C.I.L.E., A.I.S.H. en PUBLIFIN. : Voor 35 jaar dien Het Burger type koninklijk besluit prom. 11/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 47/7, § 3 en 47/8 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Personeel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2015 en met ingang van 1 juni 2015 wordt aan mevrouw Margaretha GOOVAERTS, eervol ontslag verleend uit haar functies van attaché ((...) Het is mevrouw Margaretha type koninklijk besluit prom. 01/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de organen van de Nationale Bank van België en van het reglement betreffende de toekenning van eervolle on type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015009113 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van procureurs des Konings type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 01/04/2015 numac 2015000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman - Erratum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015035389 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot oprichting en samenstelling van de Vlaamse werkgroep type ministerieel besluit prom. 28/01/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015201524 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van het OCMW-Büllingen als inrichtende macht van twee noodopvangwoningen gelegen te 4760 Büllingen, Losheimergraben 4 en Losheimergraben 6 type ministerieel besluit prom. 23/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015201617 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van het formulier overeenkomstig artikel 28/1 van het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2011 betreffende de verzameling van de gegevens voor de berekening van de kosteloze toewijzing van quota's aan elke exploitan type ministerieel besluit prom. 24/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015201618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke sociale dienst, ingesteld bij artikel 4, 5) van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidss

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015031154 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 februari 2015, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van : - de gevels en daken, het gelijkvloers en het trappenhuis - de koer vooraan (met in type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015031153 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 februari 2015, worden beschermd als mo(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/10/2014 pub. 01/04/2015 numac 2015031140 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een bestuurder van BRUGEL

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015035377 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van het Bruyningpad - lengte 491 meter op het grondgebied van de stad Kortrijk type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015035412 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015201725 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premieregeling voor particulieren ter bevordering van energiebesparingen en renovatie van woningen

decreet

type decreet prom. 02/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015201529 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015000150 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële Omzendbrief. - Verderzetting lopende stages na overdracht naar de zone - artikel 314 koninklijk besluit van 19 april 2014 type omzendbrief prom. 12/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële Omzendbrief. - Instructies m.b.t. het opstellen van het eerste personeelsplan voor het operationeel personeel van de zone en het goedkeuringstoezicht op dit plan

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015201650 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 februari 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 maart 2015, is beroep tot gedee Die zaa type bericht prom. 18/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015018117 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van type bericht prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015201653 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 maart 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 maart 2015, heeft Ivo Evers een b Die zaa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015027042 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2014, blz. 77683, dient in het uittreksel betreffende het koninklijk besluit van 22 november 2013 gelezen te worden : - De heer Patrice Gofflot, tech - Mevr. S type erratum prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2015, op bladzijde 17577, dient gelezen te worden "FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE" in plaats van &quo

arrest

type arrest prom. 19/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015003104 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de operationalisering van de Administratie geschillen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015011124 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 maart 2015 werden met ingang van 15 november 2014 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heren : Johannes WILLEMEN, Heffen; Michiel BOUCKAER Eddy DEVOS, Ronse; Pa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 ma Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een li Bij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015201593 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 maart 2015, dat in werking treedt op 31 maart 2015 's avonds, is de heer Burm, J., onderzoeksrechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld Hij kan

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/01/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015200558 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/02/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015201527 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2010 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2014000878 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/7249/14 van 5 december 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Koninklijke Maatschappij voor Dierkun type vergunning prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2014000879 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/7250/14 van 5 december 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Fondation Tanguy Moreau de Melen - Respons

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015201678 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché burgerlijk ingenieur (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG15026) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.(...) Naas

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015003113 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité Overee

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 01/04/2015 numac 2015003116 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft op 26 februari 201 Overe
^