B.S. Index van de publicaties van 15 april 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015022087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 2 december 2014 en in uitvoering van artikel 22, Interpr type wet prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015201556 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 2/2015 van 22 januari 2015 Rolnummer : 5787 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 3, tweede lid, en 4, type wet prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015201558 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 6/2015 van 22 januari 2015 Rolnummer : 5835 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 41 van de Algemene Kinderbijslagwet van 19 december 1939, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. Het Grondwettelijk samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015200736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de door de werkgevers in 2014 en 2015 te betalen b type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015200321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de syndicale waarborgen type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015200324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het stelsel van het tijdskrediet, waarvan het tijdskrediet, de loopbaan type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015200327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015200393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de syndicale premie voor 2014 type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015200422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009 di type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015200735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015200446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015200539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015200731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015200527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijf type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015014123 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van sommige personeelsleden van de infrastructuurbeheerder die belast zijn met vaststellingen bedoeld in art. 70, §§ 2 en 3, van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015200732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, betreffende de vorming 2014-2015 type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015003148 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanstelling van revisoren bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015200423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de opleiding van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015003144 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Bevorderingen naar hogere klasse Bij koninklijk besluit van 13 februari 2015 wordt Mevr. Catherine BRANT bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A3, met de titel van Adviseur Vertaling bij de Federale Overheidsdienst Budget Bij kon type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondiss

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/04/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015011132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 01/04/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van een veiligheidsverificatie bij de personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol en derden type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015035397 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat bet type ministerieel besluit prom. 08/04/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015015050 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2015 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015031220 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van het comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/04/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015201799 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2014 tot aanwijzing van de leden van de Commissie van de centra voor socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 02/04/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015201797 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2012 tot aanwijzing van de leden van de Commissie van operatoren

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015201748 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 januari 2015 in zake M.G. , J.B. (beklaagde) en het Belgische Gemeenschappelijk Waarborgfonds (vrijwillig tussenkomende partij),(...) « Schendt artikel 162 type bericht prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015011152 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht Consumentenkrediet - Maximale jaarlijkse kostenpercentages - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten v(...) De maxima type bericht prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015201749 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 2 februari 2015 in zake Valérie Henrion tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 februari 2015, heeft « Sch

document

type document prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015201837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel Op 5 november 2015 werd de heer Verbruggen, Marc, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangew Dit mandaa type document prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015022128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 3 april 2015, worden hernieuwd v - de h type document prom. 05/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015035396 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

erratum

type erratum prom. 04/03/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015003108 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelne

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015201557 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 3/2015 van 22 januari 2015 Rolnummer : 5792 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 504 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. Het Grondwettelijk Hof, s wijst na beraad

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015201750 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 30 januari 2015 in zake Patricia Leroy tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 februari 2015, heeft h « Sche

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015003147 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015 wordt de heer PAULUS, Bernard, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Franse taalkader, me Bij ko

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/134/15 van 13 februari 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting tegen Kanker » te Brussel om van

erkenning

type erkenning prom. 08/04/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015018130 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015201585 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 7/2015 van 22 januari 2015 Rolnummer : 6054 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, 5°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op het aanslagjaar 2008, gesteld door Het Gron

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 15/04/2015 numac 2015009206 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 10 maart 2015, werd de heer Mollet J., door de voorzitter van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen om, vanaf 1 april 2015, het amb Bij beschi
^