B.S. Index van de publicaties van 16 april 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/04/2015 numac 2015009203 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. -- pub. 16/04/2015 numac 2015041304 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015024084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het International Council for the Exploration of the Sea type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015024081 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de dotatie voor 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015022124 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betref type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2015 numac 2015007102 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslagen. - Aanduidingen. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 737 van 30 maart 2015 : Wordt apotheker-generaal-majoor ****. ****, op 31 maart 2015 ontslagen uit het ambt van **** ****-****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2015 numac 2015007100 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 713 van 8 maart 2015 : Wordt brigade-generaal ****. ****'Hoest op 31 maart 2015 ontslagen uit het ambt van chef van het administratief en technisch secretariaat op Wordt kol type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015007099 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015201661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de secretaris van een paritair comité type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2015 numac 2015201790 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het eHealth-platform Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 26 maart 2015 dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2014 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van werkend lid van het Beheersc - wordt de h type ministerieel besluit prom. 16/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015035449 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een wedstrijdreglement voor de jaarlijkse toekenning van de Onroerenderfgoedprijs type ministerieel besluit prom. 16/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015035424 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure type ministerieel besluit prom. 08/04/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015201660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de secretaris van een paritair comité type ministerieel besluit prom. 26/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015035455 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2014 houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/04/2015 numac 2015035427 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor het aankopen van personenalarmtoestellen type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2015 numac 2015007104 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzingen. - Ontslag **** ministerieel besluit ****. 93765 van 31 maart 2015 : Wordt luitenant-generaal ****. Clément, op 1 april 2015, aangeduid voor het ambt van **** manager van het **** **** Pip **** **** type ministerieel besluit prom. 10/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015021014 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 09/04/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 27/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015007105 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 september 2013 betreffende de samenstelling van de adviesraad « Historische Pool van Defensie » type ministerieel besluit prom. 19/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidiee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2015 numac 2015031229 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Anderlecht Gemeentelijk ontwikkelingsplan van Anderlecht. - Goedkeuring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2015 wordt het gemeentelijk ontwikkelingsplan van de Gemeente Anderlecht goedgekeurd, met uitz

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015035459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft de fo type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015035306 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion en tot uitbreiding van de studieomvang van de master in de logopedische en audiologische wetenschappen en de master in d type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015035458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 21, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van verordening nr. 1305/2013 van het E

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones

document

type document prom. -- pub. 16/04/2015 numac 2015201849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijk Macht Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel Op 27 november 2015, werd de heer ELEBAUT Guy, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, door de Voorzitter van deze rechtbank aangewezen type document prom. -- pub. 16/04/2015 numac 2015018131 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 2 van de "Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren&qu FEBEV vzw Ar

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015029163 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015029161 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt

arrest

type arrest prom. 09/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015022117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2015 van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/04/2015 numac 2015009204 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015, in werking tredend op 30 juni 2015 's avonds, is Mevr. Vogeleer, A., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op p Bij konink

lijst

type lijst prom. 31/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015011153 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^