B.S. Index van de publicaties van 17 april 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015200733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de beroepsindeling van de arbeiders en arbeidsters van de lan type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015012028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015012033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van e type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015015048 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015 wordt de heer Ivo GOEMANS geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Estland, met standplaats te Helsinki. Bij koninklijk besl type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid, tot coördinatie van de regeling van volledige schorsin type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015012012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015024102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het International Energy Agency - Bioenergy type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015022126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015200323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015200410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 17/04/2015 numac 2015024096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015200380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststell type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015200397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015200426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de twee type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015200424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexc type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015012019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard: 1) de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen; 2) de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015200536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 wordt de heer Luc Van Peteghem aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met i type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015000196 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 18 maart 2015 wordt Mevr. Karine SPINNOY, aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie en bevorderd in de graad van hoofdcommissaris met ingang va type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 wordt mevrouw Carla Lonneville aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met i type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 02/04/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015003150 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015011164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 3 april 2015 wordt de heer Julien VAN GEERTSOM, met ingang van 1 mei 2015, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld als houder van de managementfunctie "Voorzitter" bij de Programmator Overeenkomstig de type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015011157 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2015 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015012017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van type koninklijk besluit prom. 29/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015011163 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 2

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015015049 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Dienstvrijstellingen Bij ministerieel besluit van 13 maart 2015 wordt aan de heer Skander NASRA een nieuwe dienstvrijstelling toegekend voor een periode van 1 jaar vanaf 16 juni 2015 om hem de mogelijkheid te geven de in Bij mi type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015201864 bron waalse overheidsdienst Politie voor de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein Bij ministerieel besluit van 24 maart 2015, dat in werking treedt op de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt, wordt M type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015201865 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 24 maart 2015, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Purotech in Meeuwen-Gruitrode onder de han type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015035457 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren vrijwilligersoppas 2015 en tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor oppashulp voor het werkjaar 2015 type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015201890 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 9 april 2015, dat in werking treedt op 15 april 2015, is een einde gesteld aan de associatie « VILEYN-DAUW » ter standplaats Nieuwpoort en aan de aanstelling van mevr. Dauw S., als geassocieerd notaris ter Het b type ministerieel besluit prom. 24/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015035476 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2015 en tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 30/09/2014 pub. 17/04/2015 numac 2015035456 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren aan nieuw erkende diensten voor oppashulp voor het werkjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 31/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015011160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een rechtskundig assessor bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type ministerieel besluit prom. 31/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015011148 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 17/04/2015 numac 2015031173 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toewijzing van het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voor doeleinden inzake internationale solidariteit

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015201863 bron waalse overheidsdienst Waalse onafhankelijke toezichthoudende luchthavenautoriteit. - Bericht Sinds 14 januari 2015 is de Waalse onafhankelijke toezichthoudende luchthavenautoriteit samengesteld als volgt : * leden aangewezen door de Minister-President : - M. St - Mevr. Soph

document

type document prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015009209 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 13 april 2015 : - zijn aangewezen voor een termijn van één jaar in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen van Brussel-Hoofdstad: - als effectief lid : mevr. Piret - als pla

erratum

type erratum prom. 24/01/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015003152 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoeri

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015002005 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 februari 2015 wordt Mevr. Laura ANDRE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking van het Frans taalkader Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015201869 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Beheerscomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 3 april 2015 dat in werking treedt op 1 april 2015 wordt de heer Luc GOUTRY benoemd tot voorzitter van het beheerscomité

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015201893 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Brussel : 2 (waarvan 1 in associatie). Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2015. - Sint-J(...) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015201892 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 9 april 2015, is mevr. Gilis K., advocaat, beno type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015201889 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 april 2015 : - is aan de heer Van Remoortel F., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015201891 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 april 2015, is de heer Bude I., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Maaseik, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken d type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015009207 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 april 2015, zijn benoemd tot : hoofdgriffier klasse A3 van het hof van beroep te Bergen, de heer Berlanger C., hoofdgriffier klasse A3, bij de rechtbank van koophandel te Bergen en te Charlero Dit beslui

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015022133 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Personeel. - Benoemingen tot stagedoend attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015, wordt de heer Tave Het be type benoemingen prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015201807 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-verzekering. - Personeel. - Benoemingen van attachés geneesheren-inspecteurs bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015, wordt mevrouw Babiychuk Yu Bij ko

lijst

type lijst prom. 07/04/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015011162 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 2 april 2015 word Bij bes

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015201886 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché analyst mobiliteitsprojecten (niveau A), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (AFB15008) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijf(...) Toel type bericht van selor prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015201883 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché analist overheids- en economisch beleid (niveau A), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (AFB15007) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar g(...) Toel type bericht van selor prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015018135 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés financieel controleurs (niveau A) voor de Haven van Brussel. - Erratum Selectienummer : ANB15006 Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die een jaar geldig(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015201900 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technicus mechanica De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technicus mechanica (niveau C), voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (ANG15014), werd afgesloten op 14 april 2015. type bericht van selor prom. -- pub. 17/04/2015 numac 2015201901 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** medisch-sociale werkers De vergelijkende selectie van **** medisch-sociale werkers (niveau 2+), voor de 'Office de la **** et de ****'****' (****14180), werd ****(...) Er zijn 30
^