B.S. Index van de publicaties van 20 april 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/04/2015 numac 2015024087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van het tweede stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen Deze verpl type wet prom. -- pub. 20/04/2015 numac 2015024088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor h Deze verpl

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201884 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitbreiding van het toepassingsgebied en tot vaststelling van de bijzondere regels in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201885 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015011158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015022130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels waaronder het medisch-farmaceutisch overleg wordt toegepast en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015012094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het nationaal akkoord 2013-2014; b) de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015012093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de harmonisering van d type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de oprichting en vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het sectoraal systeem ecocheques type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 20/04/2015 numac 2015014122 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het signaleren van de fietsstraat. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van bedrijfstoeslag bi type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal a type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015000201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 18 oktober 2002 tot bepaling van sommige functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarvan de titularissen onderworpen zijn aan bijzondere dienstverplichtingen waardoor zij kosteloze

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 1994 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Kruispuntba type ministerieel besluit prom. 22/12/2014 pub. 20/04/2015 numac 2015000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 18 oktober 2002 tot toekenning van een toelage aan de titularissen van sommige functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken die onderworpen zijn aan bijzondere dienstverplichtingen type ministerieel besluit prom. 17/03/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015024095 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 03/03/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015035469 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 met betrekking tot de fokkerij van honden type ministerieel besluit prom. 16/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015022118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het eHealth-platform

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015031232 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan van de Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2014 pub. 20/04/2015 numac 2015031234 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2013 tot aanwijzing van de leden van het Comité REACH en van het Forum Nationaal REACH in het Brussels Hoofdstedelij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015035452 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015035450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 en het ministerieel besluit van 13 januari 2012 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/04/2015 numac 2015042004 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCO type bericht prom. -- pub. 20/04/2015 numac 2015000197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Werving van magistraten voor het Auditoraat en het **** van de Raad van State en de samenstelling van een **** ****. Met het oog op de samenstelling van een **** van adjunct-auditeur (...) ****. Om tot het ver type bericht prom. -- pub. 20/04/2015 numac 2015003151 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard De richtlijnen voor het De rich

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/03/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs

erratum

type erratum prom. 05/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015018138 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de opdrachtgevers voor niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2015 numac 2015014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 maart 2015 wordt de heer Olivier JOTTARD vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op 16 dec Bij k type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2015 numac 2015022134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, dat in werk Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2015 numac 2015022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij he

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/04/2015 numac 2015009208 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 april 2015 : - zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, die in werking treden op de datum van de eedaflegging dewelke niet mogen plaatsvinden voor 1 mei 2015: - de he - de heer Gra type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/04/2015 numac 2015009180 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Lijst van magistraten gemachtigd om Belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen Bij koninklijk besluit van 10 april 2015 worden de volgende magistraten die zijn vrijgesteld van het brevet inzake militaire te Dirk S

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 20/04/2015 numac 2015009211 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Luik Bij beschikking van 15 april 2015 van de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Luik, is de aanwijzing van mevr. Jaspart F., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, tot ondervoorzitter in deze rechtb

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2015 numac 2015201918 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** forensisch laboranten De vergelijkende selectie van **** forensisch laboranten (niveau ****), voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en **** (****14365), ****(...) Er zijn 9

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 20/04/2015 numac 2015003112 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft met toepassing
^