B.S. Index van de publicaties van 21 april 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015201392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 april 2015 wordt aan de heer NEVEN Paul op het einde van de maand juni 2015, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rec Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015201599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 15 november 2014 Koninklijk besluit van 3 april 2015. Orde van Leopold II Worden bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II : Mevr. CROEGAERT, Ghislaine, adviseur-generaal bij de De heren : FLORI type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015201600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 15 november 2014 Koninklijk besluit van 3 april 2015. Leopoldsorde Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. DAYEZ, Laurence, adviseur-generaal bij de Rijksdienst voor Arbei Zij zal het burg type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015201598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 15 november 2014 Koninklijk besluit van 3 april 2015. Kroonorde Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heren : OPSOMER, Dirk, adviseur-generaal bij de Rijksdienst voor Arbe STIEVENART, Baudoui type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 21/04/2015 numac 2015024100 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 21/04/2015 numac 2015015051 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstellingen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het wetenschappelijk personeel en aan de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 21/04/2015 numac 2015035477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FB0/1FB-E-2-Z/PR basisallocatie FB0 FB004 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 21/04/2015 numac 2015035474 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de luchthaveninfrastructuur en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen die door het Vlaamse Gewest worden ingebracht in de LOM Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/02/2015 pub. 21/04/2015 numac 2015035470 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/04/2015 pub. 21/04/2015 numac 2015000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de creatie van een opdrachtencentrale binnen de Algemene Directie Civiele Veiligheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015018134 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Knokke-Heist, die woonplaats kiest bij Mrs. Ba Deze z type bericht prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015018133 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Veronique DE BRAUWER, die woonplaats kiest bij Mrs. Antoon Dit bes type bericht prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015018132 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ELIA ASSET, die woonplaats kiest bij Mrs. Tangui VAN Deze za

document

type document prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015201887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Bij besluit van de Directeur-generaal van 7 april 2 wordt mevro

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2015 pub. 21/04/2015 numac 2015029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits verzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, dat in werking treedt de Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015201393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer Paul NEVEN De betr De voordra

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015009210 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, wordt Mevr. THOMAES, Adeline, geboren op 2 juli 1987, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché-AMO bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiens Overee

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/03/2015 pub. 21/04/2015 numac 2015022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 16/03/2015 pub. 21/04/2015 numac 2015022102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015201394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen afdeling Tongeren Bij beschikking van 5 maart 2015 werd de heer Paul NEVEN, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen, arrondissement Limburg, door Mevrouw d

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015201929 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** «*****» De vergelijkende selectie van **** **** **** «*****» (niveau ****), voor de Ministerie van de **** ****(...) Er **** type bericht van selor prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015201928 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige teamleider van Uitbetalingsbureau De vergelijkende selectie van Franstalige teamleider van Uitbetalingsbureau (niveau A), voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) (AFG14368), werd afgeslote(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015201911 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten Personeel en Organisatie De vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten Personeel en Organisatie (niveau B), voor Innoviris (ANB15002), werd afgesloten op 9 april 2015.(...) Er zijn 7 type bericht van selor prom. -- pub. 21/04/2015 numac 2015201930 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistants techniques « Chauffage » De vergelijkende selectie van Franstalige assistants techniques « Chauffage » (niveau C) voor de Ministerie van de Franse Gemeenschap (AFC14014), werd afgesloten op(...) Er
^