B.S. Index van de publicaties van 22 april 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 3 april 2015, wordt een verklaring van openbaar nut toegekend aan de N.V. Elia Asset, Keizerlaan 20, te 1000 Brussel, met index: 9.EE/235/50167bis, voor het ondergronds type koninklijk besluit prom. 15/04/2015 pub. 22/04/2015 numac 2015201814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 63, 114 en 116 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot herstel van de artikelen 90 en 125 in hetzelfde besluit in het kader van de mantelzorg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/03/2015 pub. 22/04/2015 numac 2015201905 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juni 2012 tot hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/02/2014 pub. 22/04/2015 numac 2015031186 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de heer Etienne Cornesse promoveert tot de graad van Adjunct-Adviseur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 22/04/2015 numac 2015035467 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de luchthaveninfrastructuur en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen die door het Vlaamse Gewest worden ingebracht in de LOM Oostende-Brugge

document

type document prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031243 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten bettreffende de stad, de gemeenten en de OCMW's KOEKELBERG. - Bij besluit van 1 april 2015 wordt goedgekeurd de beslissing van 9 februari 2015 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Koekelberg beslist de gemeentebegroting van het dien VORST. type document prom. 01/03/2015 pub. 22/04/2015 numac 2015035475 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015201819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer Bij besluit van de Directeur-generaal van 7 april 2015, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staa worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/04/2015 pub. 22/04/2015 numac 2015029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 houdende aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 22/04/2015 numac 2015029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van 9 stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers en tot toekenning van 24 bijkomende lestijden in het lager onderwijs voor het schooljaar 2014-2015 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2015 pub. 22/04/2015 numac 2015029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie voor de gesubsidieerde confessionele v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/04/2015 pub. 22/04/2015 numac 2015029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2015 pub. 22/04/2015 numac 2015029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de gemeente Schaarbeek ertoe gemachtigd wordt, door middel van onteigening ten algemenen nutte en volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, een perceel te verwerven naast school 13 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/04/2015 pub. 22/04/2015 numac 2015029171 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/04/2015 pub. 22/04/2015 numac 2015029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2014 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsidieerd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/04/2015 pub. 22/04/2015 numac 2015029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs

beschikking

type beschikking prom. 06/03/2015 pub. 22/04/2015 numac 2015031185 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, die een afwijking toekent op een verbod van de Ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012. - Uittreksel type beschikking prom. 18/12/2014 pub. 22/04/2015 numac 2015031184 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, die een afwijking toekent op een verbod van de Ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012. - Uittreksel

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015022138 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, dat in werking treedt de dag Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015009215 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 17 april 2015, is aan de heer Loyens, J., hoofdgriffier van het vredegerecht Bilzen, opdracht gegeven om tijdelijk en gedeeltelijk zijn ambt te vervullen bij de vredegerechten van Maaseik en Tongere Dit bes

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015201907 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr type lijst prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015201906 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031201 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend **** van type ****1 Bij beslissing van 25 oktober 2013, van het ****, werd de heer **** ****, gedomicilieerd **** 296 te 1000 ****, erkend als erkend **** va De **** type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031209 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 5 november 2013, van het BIM, werd de heer BAES Pierre, gedomicilieerd Avenue des Villas 34 te 1340 OTTIGNIES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L vo De erk type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031207 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 8 november 2013, van het BIM, werd de heer NAVARRETE SAAVEDRA Alejandro Javier, gedomicilieerd Generaal Thysstraat 11 te 1050 BRUSSEL, erkend als erkend verwarmingsket De erke type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031194 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 10 februari 2014, van het BIM, werd de heer MERTENS Gregory, gedomicilieerd Avenue Georges Roosens 58 te 1480 CLABECQ, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Ho De erke type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031197 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 10 februari 2014, van het BIM, werd de heer BEN SALEM Nabil, gedomicilieerd Berthelotstraat 11 te 1190 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type De erk type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031198 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 19 februari 2014, van het BIM, werd de heer AZRAZE Ahmed, gedomicilieerd Rue de la Barge 114 bus 32 te 4000 LUIK, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L De erk type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031196 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 19 februari 2014, van het BIM, werd de heer AZRAZE Ahmed, gedomicilieerd Rue de la Barge 114 bus 32 te 4000 LUIK, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type De erk type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031200 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 1 oktober 2013, van het BIM, werd de heer BHOYJANAUTH Nicolas, gedomicilieerd Rue d'Anderlues 21 bus 11 te 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT, erkend als erkend verwarmingsinstallateur vo De erke type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 10 december 2014, van het BIM, werd Mijnheer HADI Yassine, gedomicilieerd Théodore Verhaegenstraat 26 te 1060 BRUXELLES, erkend als Certificateur wooneenheid, natuur De er type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031202 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 11 oktober 2013, van het BIM, werd de heer BECKERS Vincent, gedomicilieerd Bêverie 63 te 4830 LIMBOURG, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 voor he De erk type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031205 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 26 november 2013, van het BIM, werd de heer COLLIN Eddy, gedomicilieerd Rue de Praules 47 te 5190 HAM-SUR-SAMBRE, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoofdst De erke type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031203 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 23 oktober 2013, van het BIM, werd de heer ARROUD Mohamed, gedomicilieerd Bulinsstraat 9 te 1090 BRUSSEL, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 voor De erke type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031204 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 11 oktober 2013, van het BIM, werd de heer BECKERS Vincent, gedomicilieerd Bêverie 63 te 4830 LIMBOURG, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L voor het De erk type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031208 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 25 november 2013, van het BIM, werd de heer GARCIA GARCIA Juan Carlos, gedomicilieerd Haagbeukstraat 12 te 7850 EDINGEN, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus va De erk type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031206 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 4 november 2013, van het BIM, werd de heer ARN Jean-François, gedomicilieerd Rue du Blanc Poil 16 te 1370 JODOIGNE-SOUVERAINE, erkend als erkend verwarmingsketeltechni De er type erkenning prom. -- pub. 22/04/2015 numac 2015031199 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend EPB- verwarmingsadviseur Bij beslissing van 1 oktober 2013, van het BIM, werd de heer MOULIN Gilles, gedomicilieerd Rue de Heigne 4 te 6230 VIESVILLE, erkend als EPB- verwarmingsadviseur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewe De erke
^