B.S. Index van de publicaties van 28 april 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/04/2015 numac 2015201729 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 22/2015 van 19 februari 2015 Rolnummers : 5836 en 5837 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 240 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op tw Het Gron

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 28/04/2015 numac 2015201647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van constructie van machines voor burgerlijke bouwkunde, gelegen in Gosselies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaro type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2015 numac 2015015052 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 16 december 2014 wordt de heer Philippe DE SADELEER, adviseur - klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Financiën via vrijwillige mobiliteit, met ingang van 1 december 2014 overgep Overe type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 28/04/2015 numac 2015012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2015 numac 2015009214 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 3 april 2015 wordt een einde gesteld aan de functies van Mevr. MERTENS, Luce, adviseur-generaal gevangenisdirecteur bij het Gesloten Federaal Centrum te Tongeren met ingang van 1 januari 2016. Zij wor type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 28/04/2015 numac 2015024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de Wereldorganisatie voor de dierengezondheid vroeger "Office International des Epizooties" genoemd type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 28/04/2015 numac 2015003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 28/04/2015 numac 2015003163 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van vier leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/04/2015 pub. 28/04/2015 numac 2015201974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de criteria die bij het onderzoek van de handelsvestigingsprojecten in overweging genomen moeten worden type besluit van de waalse regering prom. 02/04/2015 pub. 28/04/2015 numac 2015201975 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de samenstelling en de werking van het Waarnemingscentrum voor de Handel en van de Beroepscommissie voor de handelsvestigingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/04/2015 numac 2015201606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Konin in ar type bericht prom. -- pub. 28/04/2015 numac 2015201983 bron grondwettelijk hof Bericht Rolnummer 6092 Bij beschikking van 25 maart 2015 heeft het Hof vastgesteld dat, met toepassing van artikel 99 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, een einde is gekomen aan de rechtspleging in de zaak nr. De griffie

document

type document prom. -- pub. 28/04/2015 numac 2015031249 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 mei 2014, wordt de heer Thierry Mercken bevorderd tot de graad van Directeur A3 bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp me

erratum

type erratum prom. 13/02/2015 pub. 28/04/2015 numac 2015014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende wijziging van koninklijk besluit van 21 juni 2004, betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal . - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2015 numac 2015200915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Commissie van technici bedoeld in artikel 174 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van16 maart 2015, wordt Mevrouw Marie-Noëlle VANDERHOVEN, als vertegenwoord

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/04/2015 numac 2015003161 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2015, wordt Mevr. Aurore C.H.G. MASSART, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besl Bij koni

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/04/2015 numac 2015201559 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 8/2015 van 22 januari 2015 Rolnummer : 5815 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 145 24 , type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/04/2015 numac 2015201731 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 26/2015 van 5 maart 2015 Rolnummer : 5874 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 16, type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/04/2015 numac 2015201730 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 23/2015 van 19 februari 2015 Rolnummer : 5848 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 192 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Het G samengesteld

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2015 numac 2015202081 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseur-arbeidsgeneesheren (niveau A3), voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG15048) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijf geslaagden a(...) Naast d
^