B.S. Index van de publicaties van 4 mei 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015031265 bron brussels hoofdstedelijk parlement Brussels Waarborgfonds. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een lijst van kandidaten voor drie effectieve en drie plaatsvervangende mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelij Overeen type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 05/05/2014 pub. 04/05/2015 numac 2015000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te 's-Grave type wet prom. 27/11/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele type wet prom. 04/04/2014 pub. 04/05/2015 numac 2015000219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekeringen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten en van de gecoördineerde statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015024108 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015022146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de accreditering van tandheelkundigen, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015024103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer Mark CREYLMAN, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 mei 201 De heer type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015003172 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het eHealth platform type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015003154 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Diamonds 7 » genaamd Overeenkomstig artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 september 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Diamonds 7", - van de verkoo type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 04/05/2015 numac 2015000216 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015024104 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 september 2005 tot benoeming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agro type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 04/05/2015 numac 2015000214 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens type ministerieel besluit prom. 09/02/1996 pub. 04/05/2015 numac 2015000215 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende veterinairrechtelijke maatregelen bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees en van vleesprodukten uit derde landen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/03/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de ambtenaren bevoegd voor het opleggen van administratieve geldboetes in geval van inbreuken op de regelgeving inzake het vervoer van goederen en reizigers over de weg type ministerieel besluit prom. 17/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het ri

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015031250 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2015 wordt een subsidie van 60 000,00 euro toegekend aan de VZW Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015031252 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting naar aanleiding van beroepen bij de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/2014 pub. 04/05/2015 numac 2015031108 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de controleur van de vastleggingen en de vereffeningen bij Haven van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015202103 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de naleving van de bepalingen betreffende het medisch-sanitair vervoer type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015202104 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden van het comité bedoeld in artikel 14, § 2, van het decreet van 2 mei 2013 betreffende de financiële incentives ter bevordering van de indienstneming van personeel bij sommige ond type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015202102 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren die moeten toezien op de naleving van de normen die op de verzorgingsinstellingen toepasselijk zijn type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015202106 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de samenstelling van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications »

decreet

type decreet prom. 20/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015202083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en met het Protocol, gedaan te

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015011185 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-15/0009: ALTRAD Investment Authority - HERTEL Holding B.V. Op 24 april 2015, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een Volgens

document

type document prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015202123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel Op 16 april 2015, werd de heer CLOSSET Jean-Gérard, rechter in sociale zaken, als werknemer bediende, bij de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze recht

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015018146 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Zesde oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Deontologische Commissie Met toepassing van artikel 7 van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie dient de Ka(...) Ten hoogste twee derd

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015009228 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 april 2015 : - is Mevr. Colinet, D., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk eret - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015009227 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014, dat in werking treedt op 31 mei 2015, is Mevr. Colinet, D., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/02/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015201526 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/03/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015201980 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 augustus 2003 tot vaststelling van de samenstelling van de directieraad van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015018140 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 13 april 2015 : Met ingang van - Mevr. Vand

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015202096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015202097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015015053 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Overhandiging van geloofsbrieven Op 28 april 2015 hebben H.E. de heer Yousef R. Bataineh, de heer Isaac W. Nyenabo, de heer Emmanuel Lomoro LaWilla, de heer Jorge Alberto da Silva Borges en de heer Dar¤o Ernesto Chir· Ochoa de eer gehad aan de K H.E.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 20/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015022148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015202199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige secretariaatsmedewerkers (niveau C), voor het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise (BRUCEFO) (ANB15003) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één ja(...) Toela type bericht van selor prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015202143 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** assistenten voorbereiding labo De vergelijkende selectie van **** assistenten voorbereiding labo (niveau ****), voor het **** (Nationaal Instituut voor de ****(...) Er zijn 12 type bericht van selor prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015202212 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch medewerkers (niveau D), voor het Ministerie van Defensie (ANG15049) Na de selectie wordt een lijst met maximum zeven geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijs(...) Toelaatb

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015003168 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité Overee type document van de nationale bank prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015003169 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité Overee

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/05/2015 numac 2015202098 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor, naar aanleiding van hun annulatie in de Kruispuntbank van Ondernemingen, werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Als
^