B.S. Index van de publicaties van 5 mei 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015000223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015202228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bij type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015201881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 11/03/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015201979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015201882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van artikel 3, § 1 van de collectieve type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015201880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tussenkomst van de werkgever in de verv type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot vaststelling van de sectorale minimumloonschalen op basis van type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 05/05/2015 numac 2015003158 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/2015 numac 2015002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Aanstelling Bij ministerieel besluit van 1 april 2015 wordt de heer BOON, Alfons, met ingang van 1 april 2015 aangewezen als ad interim voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie, tot de aanvang va Overee type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2006 tot bepaling van het model van de inlichtingenformulieren betreffende sommige handelingen door veiligheidsagenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015200247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2012 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 30/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015018147 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2013 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van sp type ministerieel besluit prom. 19/04/2010 pub. 05/05/2015 numac 2015003159 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie. - Officieuze coördinatie in het Duits

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015202111 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 1991 betreffende de verbetering van het rundveeras type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015202110 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012 waarbij een einde wordt gemaakt aan mandaten en waarbij bestuurders ter vertegenwoordiging van het Gewest binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen w type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015202108 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een onafhankelijke deskundige binnen het auditcomité van de "Société wallonne du Crédit social" type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015202107 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 mei 2013 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de « Conseil économique et social de la Région wallonne »

document

type document prom. -- pub. 05/05/2015 numac 2015201908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 april 2015, da worden

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 05/05/2015 numac 2015202115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/05/2015 numac 2015202235 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Officer A2 De vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Officer A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën (ANG14362) werd afgesloten op 14 april 2015. Er zijn 2 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 05/05/2015 numac 2015202234 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** De vergelijkende selectie van **** **** **** ****2 (niveau ****2), voor de **** **** (****14299) werd afgesloten op 13 april 2015. Er zijn 12 geslaagden.(...)

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 05/05/2015 numac 2015003167 bron nationale bank van belgie Mededeling De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat haar bureaus en kassen, alsmede de loketten van de dienst Rijkskassier, alsook haar museum te Brussel, op vrijdag 15 mei 2015 gesloten zullen zijn.
^