B.S. Index van de publicaties van 13 mei 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015041305 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015012089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het na type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de tus type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015018163 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2013 tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015014149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Lede en Sint-Lievens-Houtem, teneinde de aanleg van twee bufferbekkens en hu type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015200977 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015201116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015201483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015201235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conv type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015201183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot bepaling van het percentage van de bijdra type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015200398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1999 b type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015201489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de tewerkstelling, de vorming en de arbeidsomstandigheden in de sector v type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015200918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2014, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015200419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de regeling van gedeeltelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015201540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de permanente vorming van de arbeiders en opleidi type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015003196 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015202275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015000240 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 20 april 2015, wordt met ingang van 1 januari 2015, Mijnheer ABOU Raoufou benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de algemene directie Preventie- en veiligheidsbeleid van de Federal type koninklijk besluit prom. 20/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en van het koninklijk besluit van 22 oktober 2003 betreffende de voortgezette opleiding van de persone type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015000245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Vrijwillig beëindigen mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 27 maart 2015 wordt aan de heer STOCKX, Etienne, de vrijwillige beëindiging van zijn mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone DAMM type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015000244 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef - Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 27 maart 2015 wordt de heer DEMEY, Dominique, op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van de Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015000256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 24 januari 2015, wordt met ingang van 1 februari 2015, Mevr. VAN DEN BERGHE, Cathy, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de algemene directie Preventie- en veiligheidsbeleid va type koninklijk besluit prom. 30/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015202339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de inwerkingtredingsdatum van het koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenk type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015003193 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekk type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015000237 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2013 door de Brusselse instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 30/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015202340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de inwerkingtredingsdatum van het koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van het Fonds vo type koninklijk besluit prom. 04/05/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015003197 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 22/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015003194 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekk type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015003195 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een regeringscommissaris die de Minister belast met de voogdij over de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij » vertegenwoordigt, alsook betreffende de bezoldiging van laatstgenoemde r type koninklijk besluit prom. 04/05/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015003200 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », alsook betreffende de bezoldiging van laatstgenoemde regeringscommissaris type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015202276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015035606 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015035561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015000226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid. - Ministeriële omzendbrief betreffende het dragen van de veiligheidsgordels in brandweervoertuigen ter opheffing van de omzendbrief van 4 november 2014 - Dragen van de gordel in de interventievoertuigen

document

type document prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015031283 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 februari 2015, wordt de heer John Baert bevorderd tot de graad van Directeur A3 bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp me

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2015 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van gemeenschappelijke externe proeven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2015 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van gemeenschappelijke externe proeven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014 houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe pr

erratum

type erratum prom. 15/05/2014 pub. 13/05/2015 numac 2015000246 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit betreffende de procedures inzake ordemaatregelen, sancties en behandeling van klachten van de begunstigden van de opvang. - Erratum type erratum prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015009200 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerecht van het kanton Tongeren-Voeren, zetel Voeren. - Erratum Sinds 21 januari 2013 zetelt het vredegerecht op het Gemeenteplein 1, te 3798 Voeren, waar alle zittingen van de zetel Voeren plaatsvinden. In plaats van :

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015031290 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Vernietigingen door de Raad van State Het arrest nr. 230.982 van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, IXe Kamer, van 27 april 2015 vernietigt de artikelen 82 en 83 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Ge Het ar type arrest prom. 23/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015035616 bron vlaamse overheid Arrest van de Raad van State

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015002015 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 april 2015 wordt mijnheer Damien DEBOT tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking van het Frans taalkader Overee

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015009242 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 7 mei 2015 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 200(...) Vergelijkende sel type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015202367 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2015 : - is mevr. Dams M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel. - zijn aangewezen voor een termijn van één jaar m te Brussel type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015009240 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 april 2015, uitwerking hebbend met ingang van 31 december 2014 's avonds, is tijdelijk een einde gesteld aan de functies van Mevr. Etienne, M., secretaris bij het arbeidsauditoraat Brussel. Betr Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015202198 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 18 maart 2015 in zake A. M. tegen V. V.V., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 maart 2015, heeft het Hof van Cassatie de vo « Sche

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015031235 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 7 juni 2013, van het BIM, werd de heer PIERARD Claude, gedomicilieerd Rue du Ry Ternel 16, te 1421 OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC, erkend als erkend verwarmingsketeltechni De erk type erkenning prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015031242 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 18 juni 2013, van het BIM, werd de heer RAHMOUNI Mohsine, gedomicilieerd Steenweg op Halle 145, te 1640 SINT-GENESIUS-RODE, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brusse De erke type erkenning prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015031238 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 17 mei 2013, van het BIM, werd de heer TARAKTCHIEV Volodia, gedomicilieerd Rue Obecq 20, te 1410 WATERLOO, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 voor De erk type erkenning prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015031178 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend EPB-verwarmingsadviseur Bij beslissing van 6 november 2013, van het BIM, werd de heer PIETTE, Laurent, gedomicilieerd Rue du Chaufour 34, bus 2, te 1390 GREZ-DOICEAU, erkend als EPB-verwarmingsadviseur voor het Brussels Hoof De erke

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 13/05/2015 numac 2015202346 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 27 april 2015, werd de heer Rozie M., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, vanaf 1 mei 2015, het ambt van plaatsvervangend magistraat Hof van be
^