B.S. Index van de publicaties van 15 mei 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015003198 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2015 numac 2015202396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015, wordt de Heer Guy DENUIT, adviseur klasse A3, met ingang van 1 september 2015, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2015 numac 2015202397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Verlenging mandaat Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015 wordt het mandaat van de heer Jan MORRE in de staffunctie van directeur bij de Stafdienst Budget en Beheerscontrole, met ingang van 1 september 2015 verlengd. Een beroep to type koninklijk besluit prom. 11/05/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van vei type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2015 numac 2015000247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 20 april 2015 wordt de heer VANDERHOVEN, Henri, op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van Hij wordt type koninklijk besluit prom. 16/04/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015003165 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/05/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015202343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Overzeese Sociale Zekerheid, ingesteld bij artikel 4, 2), van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelse

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015035600 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N19 Pas van kilometerpunt 17.8 tot kilometerpunt 18.8, N19 Dr. Vandeperrestraat van kilometerpunt 14.9 tot kilometerpunt 16.5 en N71 Rijn van kilometerpunt 0.8 tot k

decreet

type decreet prom. 07/05/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015202341 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2015 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de vaststelling en het beheer van een Franstalig kwalificatiekader voor een levensl

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/05/2015 numac 2015202287 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 10 maart 2015 in zake Hussain Azhar tegen de nv « Brouwerij De Koninck », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 maart 2015, h « Sc type bericht prom. -- pub. 15/05/2015 numac 2015202289 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 maart 2015 in zake de stad Antwerpen tegen de vzw « Cultureel Centrum Mehmet Akif », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 « Sc

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 26/02/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015202342 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting en het beheer van een « Cadre francophone des certifications »

document

type document prom. -- pub. 15/05/2015 numac 2015202368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof te Bergen Op 4 mei 2015, werd de heer GERIN Pierre, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Bergen, door de eerste voorzitter van dit Hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magis type document prom. -- pub. 15/05/2015 numac 2015202307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke macht Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel Op 16 april 2015, werd de heer ELEBAUT Guy, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen o type document prom. -- pub. 15/05/2015 numac 2015202233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Charleroi-Bergen Op 21 april 2015, werd de heer SAVOYE Marcel, rechter in sociale zaken, als werknemer arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi - Bergen, door de voorzitter van deze rechtbank aange

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/05/2015 numac 2015202373 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - Anderlecht : 1; - Brussel (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (in associatie). Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2015; - Luik (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/05/2015 numac 2015202214 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 31 maart 2015 in zake het openbaar ministerie tegen O.L. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 april 2015, heeft h « 1. S type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/05/2015 numac 2015202359 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 19 maart 2015 in zake N.W. tegen M.-J. D., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 april 2015, heeft het Hof van Cassatie de vol « Sche

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/05/2015 numac 2015000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het uitoefenen van de activiteiten van bewaking, bescherming en veiligheid van schepen om tegen piraterij te strijden Bij koninklijk besluit van 20 april 2015 wordt de vergunning voor het uitoefenen van de activiteiten van bewakin De verg

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 15/05/2015 numac 2015031287 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel Mobiliteit. - Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvo Agrém type erkenning prom. -- pub. 15/05/2015 numac 2015031288 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel Mobiliteit. - Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoe Agrém
^