B.S. Index van de publicaties van 18 mei 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015009239 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 4 mei 2015, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (**** ****(...) Bij koninklijk bes

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 04/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015022164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015003180 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerleg type koninklijk besluit prom. 04/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015022165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015000257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 21 maart 2015, wordt de aanwijzing van de heer Frédéric DE CORTE, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone LERMES, met ingang van type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015202417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015003181 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van vervroegde inwerkingtreding van de artikelen 5bis, tweede en derde lid, 32, 1°, derde lid en 32, 3° bis, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zoals ingevoegd in

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015202374 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015202345 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 14 april 2015 wordt de samenstelling van de gemeentelijke Adviescommissie voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van Edingen gewijzigd overeenkomstig het voorstel vervat in de beraads De lijs type ministerieel besluit prom. 27/03/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015031266 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de methodologie voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse in het kader van de toekenning van de milieuvergunning type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015003179 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2013 tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire ope type ministerieel besluit prom. 01/04/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015035626 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie inzake inontvangstneming van dagvaardingen en deurwaardersexploten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015031292 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2015 tot benoeming voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de leden van het coördinatieorgaan met het oog op de uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Fede

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015031251 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van Gewestelijk Lucht-klimaat-energieplan van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering In toepassing van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, Het ope type bericht prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015202344 bron waalse overheidsdienst Nationale Klimaatcommissie. - Advies Tijdens haar zitting van 13 november 2014 heeft de Waalse Regering de volgende personen aangewezen binnen de Nationale Klimaatcommissie : - Mevr. Ingrid Gabriel als gewoon lid, ter vertegenwoordiging van d Tijdens ha

document

type document prom. 04/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015000235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het fonds voor asiel, migratie en integratie 2014-2020 - AMIF-NR2 : open projectoproep opvang type document prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015202336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de ijzernijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 28 april 2015, dat uitwerking heeft met ingang van wordt de he type document prom. 04/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015000234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het fonds voor asiel, migratie en integratie 2014-2020 - AMIF-NR1: vrijwillige terugkeer en re-integratie

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015018170 bron bericht Bericht. - Erratum Belgisch Staatsblad In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2015, blz. 23556 tot en met blz. 23567, moet de hoofding gelezen worden als volgt : "MONITEUR BELGE - 27.04.2015 - BELGISCH STAATSBLAD", in plaats van :

arrest

type arrest prom. 20/04/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015022162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2015 van de Rijksdienst voor sociale zekerheid

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015031294 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Vacante betrekking Vernietiging van de oproep tot kandidaatstellingen van 21 februari 2014 Op 19 maart 2015 heeft het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad beslist de procedure tot toekenning v Het ging

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015009243 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 april 2015, in werking tredend op 31 augustus 2015 `s avonds, is Mevr. De Temmerman, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene Bij konin

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015015064 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 april 2015 wordt de heer Sylvain VANRIE, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 maart 2015 met ranginneming op 1 maart 2014, in het Franse taalkader van Overe

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015202398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015202400 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor de productie van elektriciteit Individuele vergunning - EP-2013-0040-A Bij ministerieel besluit van 28 april 2015 wordt een individuele vergunning verleend aan de n.v. Electrabel voor de bouw van een installatie voor de produ

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015201680 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 36/2015 van 19 maart 2015 Rolnummers : 5849 en 5850 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 3, 4, 5, 33 en 38 van het decreet van het Waalse Gewest van 18 april 2013 « houdende wijziging van sommige b Het Gron type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015202126 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 30/2015 van 12 maart 2015 Rolnummer : 5803 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de decreten van de Franse Gemeenschap van 15 december 2006, 13 december 2007 en 17 december 2009 houdende de algemene uitgavenbeg Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015201681 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 37/2015 van 19 maart 2015 Rolnummer : 5852 In zake: het beroep tot vernietiging van artikel 51, tweede en derde zin, van het decreet van het Waalse Gewest van 18 april 2013 « houdende wijziging van sommige bepalingen Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015202411 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijke uitbetalingsbureau Brussel (niveau NA3), voor de Hulpkas voor de Werkloosheidsuitkeringen (ANG15034) Na de selectie wordt een lijst, zonder rangschikking, met maximum zes geslaa(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015202425 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** adviseur-**** ziekteverzekering De vergelijkende selectie van **** adviseur-**** ziekteverzekering (niveau ****3), voor de Medische Directie van het **** (****14264(...) Er zijn ge type bericht van selor prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015202410 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs van de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (niveau A5), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG15061) Er wordt een lijst van maximum zes geslaagden opgesteld, zond(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015202401 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG14293), werd afgesloten op 25 maart 2015. Er zijn 2 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015202404 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés strategische coördinatie (niveau A), voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG15059) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naa(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015202402 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren boekhouding De vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren boekhouding (niveau A1), voor de Regie der Gebouwen (ANG14365), werd afgesloten op 24 april 2015. Er zijn(...) Er werd type bericht van selor prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015202426 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige service level manager De vergelijkende selectie van Franstalige service level manager (niveau A3), voor het RIZIV (AFG14269), werd afgesloten op 17 februari 2015. Er is 1 geslaagde.(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/05/2015 numac 2015202399 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de correctie van de datum van de ambtshalve doorhaling of de datum van de intrekking van de ambtshalve doorhaling, uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, Als
^