B.S. Index van de publicaties van 21 mei 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015201812 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 41/2015 van 26 maart 2015 Rolnummers : 5810 en 5813 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 2, 5, 14 en 15 van de wet van 15 juli 2013 houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding, ingesteld Het Grondw type wet prom. 18/02/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rec type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. - Duitse vertaling type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015202267 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 43/2015 van 26 maart 2015 Rolnummer : 5884 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 40bis, type wet prom. 28/03/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 21/05/2015 numac 2015024125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2009 inzake het op de markt brengen en de informatie voor de eindgebruikers van batterijen en accu's, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 21/05/2015 numac 2015031278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 21/05/2015 numac 2015031279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Broodbakkerij, banketbakkerij, ambachtelijke ijsbereiding en chocoladebewerking type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 21/05/2015 numac 2015031277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Broodbakkerij, banketbakkerij, ambachtelijke ijsbereiding en chocoladebewerking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 21/05/2015 numac 2015022167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 21/05/2015 numac 2015022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 30/04/2015 pub. 21/05/2015 numac 2015014155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid in het kader van de tussenpersonen van het goederenvervoer type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015202408 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 28 april 2015, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsnaa Bij m

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015031285 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2015, de procedure tot bescherming als landschap van de Groene Ruimte van de Campus Etterbeek , gelegen aan de Triomflaan in Elsene, wordt (...) Het goed is t

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2015 pub. 21/05/2015 numac 2015027056 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van Boek II van de Waalse Ambtenarencode, van het besluit van de Waalse Regering van 20 september 2012 tot hervorming van de mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de diensten v

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015202407 bron waalse overheidsdienst Water. - Bericht van openbaar onderzoek Overeenkomstig de bepalingen van artikel D.28 van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, zullen de ontwerpen van beheersplannen van overstromingsrisico's en de ontwerpen van beheerspl De twee

document

type document prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015031300 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten bettreffende de stad, de gemeenten en de OCMW's ANDERLECHT. - Bij besluit van 24 april 2015 wordt goedgekeurd de beslissing van 26 maart 2015 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Anderlecht beslist een levensduurtepremie toe te kenn BRUSSEL

beschikking

type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015031286 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, die een afwijking toekent op een verbod van de Ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012. - Uittreksel

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015009234 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Lijst van magistraten gemachtigd om Belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 100 van 20 april 2015, tweede editie, dient op bladzijde 22675 het volgende gelezen t "Olivie type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015009233 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Lijst van de leden assessoren-gerechtspersoneel van niveau A en B aangewezen in de tuchtrechtbank en de tuchtrechtbank in hoger beroep Bij ministerieel besluit van 13 mei 2015 werd Mevr. Geneviève Vansuyt, griffier hof van b

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015002016 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Raad van State. - Vernietiging. - Bij arr(...) Het arrest nr. 230.785 heeft uitwerking met ingang van de 1 september 2015. type arrest van de raad van state prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015002017 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Raad van State. - Vernietiging. - Bij arr(...) Het arrest nr 230.784 heeft uitwerking met ingang van de 1 september 2015.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015201813 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 42/2015 van 26 maart 2015 Rolnummer : 5812 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 24 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 oktober 2013 tot wijziging van verschillende bepalingen inzake leerplic Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015202439 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** verantwoordelijke van de Directie Controle en **** van de **** en strijd tegen sociale fraude De vergelijkende selectie van **** **** **** is 1 ge type bericht van selor prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015202440 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige service level manager De vergelijkende selectie van Nederlandstalige service level manager (niveau A3), voor het RIZIV (ANG14355), werd afgesloten op 13 februari 2015. Er zijn 2 geslaagden.(...)

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015014154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Nu type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Nu type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 21/05/2015 numac 2015014152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Nu
^