B.S. Index van de publicaties van 22 mei 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015009249 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 21/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015009246 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 april 2015 wordt op datum van 4 juni 2014 's avonds aan de heer Dietmar BOSMANS, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justi type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015012049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015011202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vereniging of organisatie bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht. - Oproep tot kandidaatstellingen In het Belgisch Staatsblad van heden is het koninklijk besluit van 12 mei 2015 tot vaststelling van de erke Doelste type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese oc type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria van de vereniging of organisatie bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitte type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015024131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de « International Association for Cereal Science and Technology » type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015009247 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 april 2015 wordt op datum van 31 december 2014 's avonds aan Mevrouw Isabelle MATHY, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Overheidsdienst J type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015000281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 4 mei 2015, wordt de heer Christian PERREMANS op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 december 2014. Hij wordt gerechtigd de gr type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 4 mei 2015 wordt de heer Laurent BROUCKER aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone ARDENNES BRABANÇONNES voor een termijn van vijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015000283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 4 mei 2015, wordt de heer Alain DE PAEPE op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 januari 2015. Hij wordt gerechtigd de graad va type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015000282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie - korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 4 mei 2015, wordt de heer Patrick DE BUCK op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van de lok Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015007115 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Aanwijzing. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 760 van 4 mei 2015 : **** **** ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 6 mei 2015 ontslagen uit het ambt van adjunct-Admiraal **** **** type koninklijk besluit prom. 04/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015000052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015018165 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij de buitendiensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriele besluiten van 24 april 2015, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, met ingang van 1 dece - Mevr. type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015007118 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing **** ministerieel besluit ****. 93806 van 4 mei 2015: Wordt Flottielje-admiraal ****. **** op 6 mei 2015 ontslagen uit het ambt van chef van de divisie operaties van het **** **** **** **** type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015009219 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing van leden van de federale bemiddelingscommissie Bij ministerieel besluit van 18 mei 2015 dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2015, zijn aangewezen : A. Als vast lid van de bijzondere commissie voor familiezaken van de federal - in de ho

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015031222 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie van technisch adviseur groene stroom bij BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015031221 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie juridisch adviseur bij BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015031302 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan "Scheutboswijk - ter" van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, dat het bijzonder bestemmingsplan "Scheutboswijk - bis" gedeeltelijk wijzigt alsook goedkeu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015035619 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de subsidies voor 2015 aan de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015035618 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun voor innovaties in de landbouw

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015202427 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de advies- en erkenningscommissie van de sociale economiebedrijven

erratum

type erratum prom. 06/11/2014 pub. 22/05/2015 numac 2015031303 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Grondels » op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015202455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 mei 2015 dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : - wo - wordt mev

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015007113 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Aanstellingen en benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere en aanvullende werving Bij koninklijk besluit ****. 739 van 10 april 2015 : **** kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de **** **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015202467 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2015, pagina 26042 inzake de aanwijzing van Mevr. Honorez, A., tot eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Charleroi, dient de naam Honorez,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015007114 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 741 van 10 april 2015, wordt de heer Alexandre Borbouse op 16 december 2014, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn ancië Dit besl

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015202471 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijk assistenten (niveau B) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (AFB15011) Na de selectie wordt een lijst van 10 geslaagden die twee jaar geldig blijft. 1. Vereist dip

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 22/05/2015 numac 2015003206 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft op 23 april 2015 d Overe
^