B.S. Index van de publicaties van 28 mei 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/05/2015 numac 2015202130 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 34/2015 van 12 maart 2015 Rolnummer : 5885 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 8 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en artikel 5 van het decreet Het Gron

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015024137 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage 2015 van het Koninkrijk België aan het UNEP Trust Fund in het kader van het ASCOBANS Akkoord type koninklijk besluit prom. 27/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Wijzigingen type koninklijk besluit prom. 27/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015021026 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 13/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015003207 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot regeling van de inhoudingen voorzien in artikel 75, § 1quater, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 2013 waarbij de registratie van wapens van natuurlijke personen in de Franse Gemeenschap wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202460 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 22 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 13/03/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202461 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 12/02/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202459 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 12/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202489 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het productdossier tot regeling van het gebruik van verwijzingen naar de biologische productiewijze in de sector van voedermiddelen voor gezelschapsdieren type ministerieel besluit prom. 07/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202480 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen type ministerieel besluit prom. 31/03/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202463 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 19/03/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202462 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035650 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** houdende vaststelling van de voorwaarden voor rekrutering en selectie van personeel voor de functies van boswachter, **** en **** bij het Agentschap voor Natuur en Bos type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035638 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de subsidies voor 2015 aan de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035634 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035648 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het maximale aantal te erkennen woongelegenheden voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in het kader van de erkenningskalender type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 houdende regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingentovereenkomst als vermeld in artik type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035630 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2015 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035631 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2015 voor de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzo

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202490 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202491 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen en houdende wijziging van Boek I van het Milieuwetboek type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202479 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/05/2015 numac 2015018174 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Nathalie LECLAIRE, die woonplaats kiest bij Mr. Jérôme SOH Dit type bericht prom. -- pub. 28/05/2015 numac 2015018171 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Joze

document

type document prom. 17/03/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015031304 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/05/2015 numac 2015029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Wapens van natuurlijke personen of familieverenigingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2015, heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het besluit van 14 oktober 2010 houdende uitvoering van het decreet van De heer

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/05/2015 numac 2015202131 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 38/2015 van 19 maart 2015 Rolnummer : 5854 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen. Het Grondwettelijk Hof, samen wijst na beraa

overeenkomst

type overeenkomst prom. 28/04/2014 pub. 28/05/2015 numac 2015022176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/05/2015 numac 2015202560 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** project manager De vergelijkende selectie van **** project manager (niveau ****) voor de **** **** **** (****15004), werd afgesloten op 19 mei 2015. ****(...)
^