B.S. Index van de publicaties van 18 juni 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/06/2015 numac 2015009265 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 21 mei 2015, is machtiging verleend aan ***** de **** de **** ****'****, **** **** **** **** **** ****, geboren **** **** type wet prom. -- pub. 18/06/2015 numac 2015009281 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015024141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende coördinatie van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 08/06/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015003236 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling en ontslag van een Regeringscommissaris bij de « Belgische Technische Coöpératie » type koninklijk besluit prom. 02/06/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015202403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 26 november 1968 tot oprichting van een Bestendig Bureau bij het Gewestelijk Paritair Comité voor de haven van Antwerpen, genaamd "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2015 numac 2015011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 29 maart 2015, gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 april 2015, wordt de bouw en exploitatie van een 380 kV-elektrische verbinding tussen het station Horta in type koninklijk besluit prom. 08/06/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015003234 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekk type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuur en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015035742 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015035737 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de sjabloon en de toelichting van het emissieverslag, de sjabloon en de toelichting van het rapport tonkilometergegevens en de sjabloon en de toelichting van het verificatierapport voor vliegtuigexploitanten type ministerieel besluit prom. 09/06/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015003235 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap « Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden » type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015035738 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de sjabloon en de toelichting van het monitoringplan tonkilometergegevens en de sjabloon en de toelichting van het emissiemonitoringplan voor vliegtuigexploitanten voor de periode 2013-2020

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015031387 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering van tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015031384 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de wijziging van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 november 2002 houdende de oprichting van een Raad van Economische coördinatie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015031374 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Albert » op het grondgebied van de gemeente Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015031385 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren die belast worden met de controle en het toezicht op de geregionaliseerde bevoegdheden op het vlak van economie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/02/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015031386 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters, de gewone en plaatsvervangende leden van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015035741 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang aan organisatoren met een vergunning

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015027082 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Fagne de Falgaude" te Tenneville type besluit van de waalse regering prom. 21/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015027084 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Fagne de Sainte-Gertrude » te Tenneville type besluit van de waalse regering prom. 21/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015027083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 1969 houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat « Fange du Rouge Poncé » te Tenneville type besluit van de waalse regering prom. 21/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015027081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Vallée de la Basseilles" te Lavacherie , Tenneville en Saint-Hubert

decreet

type decreet prom. 04/06/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015027090 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2011 type decreet prom. 18/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015202780 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 18/06/2015 numac 2015000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de strijd tegen het frauduleus gebruik van identiteitsdocumenten of reisdocumenten uitgegeven door de lidstaten van de Unie of aangewend ter nabootsing hiervan Ter attentie van de dames en heren burgemeesters van het Rijk Ter att

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/06/2015 numac 2015014170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Wijziging van het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2015. - Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer - Aanhangsel C. - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaar(...) In het type bericht prom. -- pub. 18/06/2015 numac 2015014168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Wijziging van het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsbladvan 22 januari 2015 - Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer - Aanhangsel C - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlij(...) In het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun voor audiovisuele exploitanten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor de personeelsleden van de Hogere Kunstscholen van de Franse Gemeenschap

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2015 numac 2015018201 bron federale wetgevende kamers Oproep tot mannelijke kandidaten voor de mandaten van plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme Gelet op het ontslag van twee effectieve leden en éé Overe

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/06/2015 numac 2015009280 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 5 juni 2015 : - is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij het vredegerecht Oudergem, van Mevr. Dierickx, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit vredegerecht.

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 18/06/2015 numac 2015014172 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie . - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur Deze publicatie is voorgeschreven door artikel 5,

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015202783 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 juli 2014 tot aanwijzing van de leden van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015202819 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 2005 houdende aanwijzing van de leden van de reaffectatiecommissie voor het gesubsidieerd officieel en het gesubsidieerd vrij basisonderwijs alsmede van de leden van de r type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015202818 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 5 mei 2014 tot erkenning en ondersteuning van sociale trefpunten

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/06/2015 numac 2015003232 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 mei 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2015, wordt de heer Jean-Paul S. MERTENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Vo

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/06/2015 numac 2015018196 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 mei 2015 en 31 mei 2015 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/06/2015 numac 2015202893 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** attaché financieel controleur De vergelijkende selectie van **** attaché financieel controleur (niveau ****), voor de Port de ****, (****15006), werd afgesloten op 5 juni(...) Er is 1 type bericht van selor prom. -- pub. 18/06/2015 numac 2015202877 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch controleurs werven (niveau B), voor Brussel Mobiliteit (ANB15010) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsv(...) 1. Vereist
^