B.S. Index van de publicaties van 25 juni 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015202269 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 45/2015 van 23 april 2015 Rolnummer : 5878 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderja Het Grondw type wet prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015202451 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 54/2015 van 7 mei 2015 Rolnummer : 5834 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 70, 71, 73 en 74 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. type wet prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015202450 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 52/2015 van 7 mei 2015 Rolnummer : 5760 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbran Het Grondw type wet prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015202772 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 57/2015 van 7 mei 2015 Rolnummer : 5904 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 56, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, zoals gewijzigd bij artikel 30 van Het Gron type wet prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015202693 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 56/2015 van 7 mei 2015 Rolnummer : 5900 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 39/1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van Het Grond type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn type wet prom. 10/06/2014 pub. 25/06/2015 numac 2015000324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende uitvoering van Verordening nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015022235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 tot uitvoering van artikel 71bis, §§ 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 199 type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 32.000 euro aan de filantropische actie "Jo Vanhecke" in de schoot van de Koning Boudwijnstichting type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015202416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen de toelating wordt verleend om af te wijken van de dagelijkse arbeid type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015202473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende enkele wijzigingen in de samenstelling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015202591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van het artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdst type koninklijk besluit prom. 07/10/2014 pub. 25/06/2015 numac 2015000332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de **** Vreemdelingenzaken, waar een **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015007150 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 772 van 19 mei 2015 : Worden benoemd tot Ridder in de Orde van **** **** met toekenning van het kenteken van twee gekruiste zwaarden met VERGULD De **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015007148 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 771 van 19 mei 2015 : Wordt benoemd tot Officier in de **** met toekenning van het kenteken van twee gekruiste(...) BRONS De heer ****. ****. type koninklijk besluit prom. 11/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015018205 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot het reglementeren van producten die één of meer tetrahydrocannabinolen bevatten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015000334 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanstelling bij de federale overheidsdienst binnenlandse zaken van de vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 17/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015035787 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch vegetatief teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 29/04/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015035783 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot definitieve erkenning van de Vlaamse cel van de Intergewestelijke Coördinerende Instantie van de Belgische Betaalorganen voor de Europese Landbouwfondsen als vermeld in artikel 7, lid 4, van verordening nr. 1306/2013 van het Eur type ministerieel besluit prom. 16/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015021033 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 17/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015035782 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten voor groenestroomprojecten die gebruik maken van zonne-energie met een startdatum vanaf 1 juli 2015 type ministerieel besluit prom. 26/05/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015035766 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke en aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos type ministerieel besluit prom. 22/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het Nationaal Pensioencomité type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015009293 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning van "Centre Wallon d'Identification de l'Institut de Médecine Légale de L'Université de Liège" en "Bio.be SA" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015035776 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende besparingen in verschillende zorgvormen van de sector personen met een handicap

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015202822 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 27 april 2015 in zake Mr. Xavier Drion, handelend in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder over de goederen van Stefan Wachel, tegen de Belgisc « Sche type bericht prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015202937 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 mei 2015 in zake K.F. tegen P.P. en D.H., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 mei 2015, heeft de Rechtbank van eerste aan « Sche

document

type document prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015202855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 juni 2015, dat in werking treedt de da worden type document prom. 10/05/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015035768 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015007152 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr 149 van 12 juni 2015, bladzijde 34290, dient men de volgende wijzigingen aan te brengen : De gepubliceerde titel wordt vervangen door de « Burgerpers

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015202771 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 53/2015 van 7 mei 2015 Rolnummer : 5822 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 301, type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015202691 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 55/2015 van 7 mei 2015 Rolnummer : 5847 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 347-2 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. Het Grondwettelijk Hof, samenge wijst na beraad

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015031392 bron brussels hoofdstedelijk parlement Milieucollege. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor vijf vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbeltal van kand Het Mil

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015000337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 mei 2015 wordt Mevrouw Lien VAN PRAET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 16 j

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015203009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015202125 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 28/2015 van 12 maart 2015 Rolnummer : 5697 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19quater van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden v Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015202452 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 58/2015 van 7 mei 2015 Rolnummer : 5940 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 232 en 240 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, ingesteld door Sabine Orban de Xivry. Het Grondwettelijk samengesteld

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015014176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Nu type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Nu type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 25/06/2015 numac 2015014180 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numé
^