B.S. Index van de publicaties van 10 augustus 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015009361 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****,(...) Bij koninklijk besluit van 12 ju type wet prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015009359 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 12 juli 2015 is machtiging verleend aan mevrouw ****'****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** **** type wet prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015009360 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 12 juli 2015 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** **** type wet prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015009358 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 2 juli 2015 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover Bij **** type wet prom. 27/05/2014 pub. 10/08/2015 numac 2015000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 16/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015203720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 28 juni 2015 wordt, met ingang van 1 juli Het ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015203801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij de rechtspersoon, bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015009394 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 17 juli 2015 wordt de heer Hugues BRULIN aangewezen in de hoedanigheid van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat met ingang van 1 september 2015 voor de duur van vijf jaar. Overeenk type ministerieel besluit prom. 23/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015018261 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2013 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van sp type ministerieel besluit prom. 23/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015203658 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als opleidingscentrum voor de organisatie van de opleidingen en examens betreffende de certificering van EPB-woongebouwen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015031496 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015031494 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering betreffende de opslag en hantering van gewasbeschermingsmiddelen alsook het beheer van hun afval door professionele gebruikers type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015031519 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2015, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het voormalige hotel Danckaert en een gedeelte van zijn tuin geleg Het goe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035996 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de invoering van de kilometerheffing type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015036002 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 66 en artikel 84 tot en met 86 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035989 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van het kaderdecreet en de besluiten van de Vlaamse Regering bedrijvencentra en doorgangsgebouwen, kmo-portefeuille, ecologiepremie, strategische ecologiesteun en strategische transformatiesteun aan d type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035990 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de landcommissies, vermeld in artikel 2.2.3, § 3, van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, en tot oprichting van de programmacommissie, verme

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015203646 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Clavier type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015203647 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Somme-Leuze type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015203648 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Celles type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015203662 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de gewone en plaatsvervangende leden, evenals van de griffier van de Kamer van de Vestigingsraad, belast met de behandeling van de beroepen, ingediend tegen de beslissingen uitgesproken in he type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015203723 bron waalse overheidsdienst Diplomatieke bewegingen Bij besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2015 dat op 1 september 2015 in werking treedt : - wordt de heer Eric Poppe aangewezen als afgevaardigde "Wallonie-Bruxelles" in Boekarest; - wordt de heer Phi - wordt mevrouw Anne La type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015027123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Les Bas-Prés" te Bergen

decreet

type decreet prom. 03/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035995 bron vlaamse overheid Decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband

document

type document prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015031520 bron brussels hoofdstedelijk gewest Hogere ambten Bij beslissing van de Directieraad van 27 april 2015, wordt Mevr. AERTS, Cathleen, aangewezen om het hoger ambt van directrice uit te oefenen met ingang vanaf 1 juni 2015. Bij beslissing van de Directieraad van 27 april 2015 Bij beslissing type document prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015018266 bron federale kamers Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijziging In artikel 9 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in nr. 1 wordt tussen het eerste en het tweede lid ee(...) "Het Bu

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015203728 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels. - Beheerscomité van de Overzeese Sociale Zekerheid. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking: - word - wordt d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015009387 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 juli 2015, wordt Mevr. ENGELBORGHS Maïté, geboren op 13 juli 1985, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache-psycholoog deskundige bij de Federale Overheidsdienst Justi Overe

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015031503 bron brussels instituut voor milieubeheer Intraregionale mobiliteit Vacature van adjunct-adviseur bij de Juridische dienst van Net Brussel Deze aankondiging is bestemd voor op de ambtenaren van : 1° de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel; 2° de volgende instellingen(...) a) instellingen va

erkenning

type erkenning prom. 27/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015018262 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015203777 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten Data Mining (niveau A2), voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG15087) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst v(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015203759 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige architect (niveau A), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (AFE15009) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijftien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsv(...) 1. Verei type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015008007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige assistent-verpleegkundige De vergelijkende selectie van een Nederlandstalige assistent-verpleegkundige (niveau B) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad (ANB15(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015008006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalig administratief assistent De vergelijkende selectie van Nederlandstalig administratief assistent (niveau C) voor de POD Belspo en zijn Federale wetenschappelijke instellingen (ANG15037) werd afgesl(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015008005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** ****-**** **** vergelijkende selectie van **** ****-**** niveau ****3, voor de **** ****, Veiligheid van de ****(...) Er is **** type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015008003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige arts expert medische evaluatie De Nederlandstalige arts expert medische evaluatie (m/v), voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (ANG15041), werd afgesloten op 17 j(...) Er zijn drie type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015008011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-revisoren (niveau A1) voor de Kanselarij van de Eerste Minister (AFG15077) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze l(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015008004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige arts expert medische ongevallen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige arts expert medische ongevallen (m/v), voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (ANG15(...) Er zijn acht type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015008002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige arts Financiering Medische Verstrekkingen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige arts Financiering Medische Verstrekkingen (m/v), voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalidi(...) Er zijn vijf ges

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 10/08/2015 numac 2015203758 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 7 juli 2015 werd de heer Van Remoortel, D., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, aangewezen om, vanaf 1 augustus 2015, het ambt van plaatsvervangend raadsheer Arbeidshof
^