B.S. Index van de publicaties van 14 augustus 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015041308 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 14/08/2015 numac 2015000414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoeging van een stage voor de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015009409 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Brugge. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015, in artikel 1 Dit bes

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/08/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015203822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en bij het Fonds Sluiting Ondernemingen type ministerieel besluit prom. 30/06/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het begeleidingscomité betreffende de telefonische onthaaldiensten voor kinderen type ministerieel besluit prom. 08/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Communicatie : initiatie tot de onthaaltechnieken » (code 035513U21V1), gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwij type ministerieel besluit prom. 16/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor markering » , gerangschikt op het niveau van de economische wetenschappen en het beheer van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van ste type ministerieel besluit prom. 09/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie type ministerieel besluit prom. 16/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « bekwaamheid tot het opvoeden van leerlingen met specifieke behoeften » , gerangschikt op het niveau van de psychologische wetenschappen en de opvoeding van het hoger onder type ministerieel besluit prom. 16/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke vervanging van de rekenplichtige van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 08/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Mondelinge communicatie in een beroepssituatie » (code 035512U21V1), gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs v type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015031518 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 17/07/2015, werd de B.V.B.A. SOPHIA GROUP erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de da(...) De erkenning draagt het nummer : type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2015 numac 2015000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 30/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015036016 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in artikel 14, § 1, tweede lid, van het

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2014 pub. 14/08/2015 numac 2015031480 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 15 december 2011 tot toekenning van een algemene subsidie van 55.516.017,86 euro aan de Brusselse gemeenten, in het kader van het Brusselse preventie- en buurtbeleid voor

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015036017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot het grond- en pandenbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015203805 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de alternerende overeenkomst

decreet

type decreet prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015036007 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de type decreet prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015036040 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015036000 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee, ondertekend te Brussel op 20 januari 2015

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015003272 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen . - Nieuwe tarieven vanaf 01.07.2015 (Geldig vo(...) Voor type bericht prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015018272 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De O type bericht prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015018277 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jean-Louis DEPOORTERE, die woonplaats kiest bij Mrs. Steve Deze za type bericht prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015018276 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Adrianus VAN ROOIJ heeft op 4 juni 2015 de nietigverklarin Dit bes type bericht prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015018279 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Leo PEETERS heeft op 19 mei 2015 de nietigverklaring gevor Dit be type bericht prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015018290 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Rita CORNE en Nico DE WITTE, die beiden woonplaats kiezen Dit bes type bericht prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015018278 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV NOESEN, de NV NOESIM en Laurent NOESEN, die allen wo Dit bes type bericht prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015018273 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV IMMO-VETS, die woonplaats kiest bij Mr. Nick SCHELLE Dit be type bericht prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015018275 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De EBVBA SUPER MUSIC, die woonplaats kiest bij Mrs. Bram V Deze z type bericht prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015018274 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV OB&D, die woonplaats kiest bij Mr. Claude VAN MA Deze zaak i

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor onderwijs op afstand en van het secretariaat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Regerings- commissaris van de « Office francophone de la formation en alternance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 114 bijkomende lestijden aan 8 schoolinrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een afwijking aan 5 schoolinrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor de voortzetting van de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met to type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot financiering van de projecten ter bevordering van de slaagkansen in het hoger onderwijs voor het jaar 2015 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029380 bron vlaamse overheid Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een weigering om inschrijving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging voor de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs te Louvain-la-Neuve type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2016-2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029387 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de gewone zitting 2014-2015 van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2015-2016 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029372 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van leden van de Beheersraad van het Waarborgfonds voor schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2015-2016 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2016-2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging voor de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs te Forrières type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juni 2015 waarbij de oprichting van de gespecialiseerde secundaire school van Vorm 1 en Type 2 « Li Ventourne » die ond type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het globale aantal toegangsattesten ten gevolge van het programma van de cyclus die uitgereikt zullen worden gedurende het academiejaar 2015-2016 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029374 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijk

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015024090 bron institut scientifique de sante publique Benoeming. - Errata Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2015, pagina 6230 inzake de benoeming van Mevr. Renard, F., tot `assistent' in de klasse SW1, dient de titel `werkleider' vervangen te worden door de titel `assis Bij de type erratum prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015009392 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst. - Erratum In de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2014 : - pagina 106697 betreffende de aanwijzing in de klasse A5 met de titel van Reg Het beroep tot nietigve type erratum prom. 09/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015022285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministeriële besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en u type erratum prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015024091 bron institut scientifique de sante publique Benoeming. - Errata Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2015, pagina 6230 inzake de benoeming van Mevr. Andjelkovic, M., tot `werkleider' in de klasse SW2, dient de titel `assistant' vervangen te worden door de titel ` Bij de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015009410 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2015, pagina 47886, akte nr. 2015/09298, regel 40 lezen: « Kanton Sint-Pieters-Woluwe: 1* » ipv « Kanton Sint-Pieters-Leeuw: 1* »;

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015009411 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 juli 2015, zijn benoemd tot : griffier bij het hof van beroep te Brussel, de heer Vandergucht B., griffier bij het vredegerecht Overijse - Zaventem; Dit besluit treedt in werking op de eers griffier bij

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015203810 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015203811 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. type lijst prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015018256 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 7, º 3, van de bijzondere en de gewone wetten van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en b Def

programmadecreet

type programmadecreet prom. 14/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029363 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake leerplichtonderwijs, Cultuur, de ARES , de financiering van het universitair en niet-universitair hoger onderwijs en de waarborg van de Franse Gemeenschap (1)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015203825 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige coördinatoren (niveau A) voor de SIOD (MFG14107) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier ja(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015203826 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren (niveau A) voor de SIOD (MNG14073) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vi(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 14/08/2015 numac 2015203820 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés kerngegevens (niveau A1) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG15091) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van (...) Toelaat
^