B.S. Index van de publicaties van 19 augustus 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015009413 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de nadere regels van een opdracht van algemeen belang bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling betreft type wet prom. 10/08/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015009415 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 272 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 19/08/2015 numac 2015000423 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2015 numac 2015007188 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 923 van 6 juli 2015, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 maart 2015 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2015 numac 2015007182 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. -Aanwijzing **** koninklijk besluit ****. 817 van 29 juni 2015: Wordt luitenant-generaal ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 30 juni 2015 ontslagen uit het ambt van **** strategie. type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 19/08/2015 numac 2015000417 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2015 numac 2015003286 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 15 juli 2015 wordt de heer HERMAN Philippe, F.J.H., met ingang van 1 juli 2015, aangeduid in de functie van Administrateur Opmetingen en Waarderingen voor een periode van zes jaar. Een beroep type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 19/08/2015 numac 2015000422 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van beschermende maatregelen over het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2015 numac 2015203842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 wordt de heer Joseph SERVOTTE, adviseur generaal klasse A4, met ingang van 1 september 2015 eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015035999 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landb type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 19/08/2015 numac 2015000418 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. 10/02/1999 pub. 19/08/2015 numac 2015000419 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de vacatiën en vergoedingen aan de plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen en de controledierenartsen aangesteld in de grensinspectieposten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 22/06/1976 pub. 19/08/2015 numac 2015000420 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende de voorwaarden, te vervullen voor het vervoer van lijken van dieren of delen ervan naar een laboratorium. - Duitse vertaling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015035832 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 en van de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs

decreet

type decreet prom. 17/07/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015036020 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2015 tot wijziging van artikel 2 en van de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beper type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd officieel voorschools en lager onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2015 numac 2015007185 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming van kandidaat-hulpofficieren Bij koninklijk besluit nr. 921 van 6 juli 2015, worden de aangestelde onderluitenants van het vliegwezen M. Bijnens, R. Claessen, A. Geyr, L. Grégoire, J. Loobuyck, X. Remacle, G-J. V type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2015 numac 2015007194 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 933 van 21 juli 2015, wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 april 2015 benoemd in de graad van onderluitenant in het re

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/08/2015 numac 2015009421 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 13 augustus 2015 : is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij het vredegerecht Etterbeek, van mevr. Vandenameele A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit vredeger is aan d type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/08/2015 numac 2015203741 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 17 augustus 2015 zijn benoemd tot gerechtelijk stagiair, met ingang van 1 oktober 2015 : - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : - Mevr. Vanderheiden D., master in de r - de heer D' type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 10/08/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015009416 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 145 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 19/08/2015 numac 2015029399 bron ministerie van de franse gemeenschap Overheidsbedrijf voor de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap . - Inrustestelling Bij besluit van het Overheidsbedrijf voor de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (...) Vanaf 1

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/08/2015 numac 2015203841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 wordt Mevr. Magali SIMKE met ingang van 1 juli 2015 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en raginneming op 1 juli 2014. Een beroep tot nietigverkl type benoemingen prom. -- pub. 19/08/2015 numac 2015007184 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 920 van 6 juli 2015, wordt kapitein-commandant ****. ****, op 18 mei 2015 benoemd in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 19/08/2015 numac 2015000427 bron interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme Huishoudelijk reglement in uitvoering van artikel 10,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/08/2015 numac 2015008023 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige arts financiering medische verstrekkingen De vergelijkende selectie van Franstalige arts financiering medische verstrekkingen (niveau A21), voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke(...) Er zijn
^