B.S. Index van de publicaties van 21 augustus 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015014202 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex. - Rechtzetting type wet prom. 10/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpension, de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen type wet prom. 25/08/2012 pub. 21/08/2015 numac 2012015164 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008 (1) (2) type wet prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015009428 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2015 De Federale O De aanv type wet prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015009424 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 10 augustus 2015, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoud(...) Bij **** type wet prom. 20/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015203871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015003298 bron federale overheidsdienst financien Directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. - Verlenging Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad, wordt het mandaat van de heer Jea type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015000434 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2014 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en houdende benoeming van haar ondervoorzitters. - Vervanging van een vast lid B type koninklijk besluit prom. 08/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015024196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie in het kader van de deelname van België aan het Europese Centrum voor het gezondheidsbeleid voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 08/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015024191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten in het kader van de deelname van België aan het project "Oprichting van een centrum voor vrijwillige testen van HIV/AIDS in de gemeente Kasavubu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015203855 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 juli 2015 wordt de NV Envisan vanaf 7 juli 2015 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 7 juli 2015 wordt de BVBA Kippenafvaltran Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 20/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036068 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de urencontingenten gezinszorg 2015 van de openbare diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg type ministerieel besluit prom. 19/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt i

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015031422 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2015, wordt beschermd bij uitbreiding als monument de totaliteit van de oorspronkelijke elementen van de voormalige Kliniek van Dokter Van Neck gelegen H Het goe

decreet

type decreet prom. 19/06/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036059 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXV type decreet prom. 17/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036022 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst type decreet prom. 17/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036053 bron vlaamse overheid Decreet houdende de omvorming van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen tot een naamloze vennootschap van publiek recht

document

type document prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het fonds voor asiel, migratie en integratie 2014-2020 - AMIF - nr. 16 : open projectoproep vrijwillige terugkeer en re-integratie 1. INTRODUCTIE Het AMIF is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld(...) Het AMIF lo type document prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het fonds voor asiel, migratie en integratie 2014-2020 - AMIF - nr 15 : Open projectoproep . - Opvang 1. INTRODUCTIE Het AMIF is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld om bij te dragen tot het eff(...) Het AMIF lo

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015203876 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Bergen. - Beschikking Bij beschikking van 23 juni 2015 werd de heer Alain Vandenhaute, raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Bergen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van pla

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015203897 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - Ham: 1 ; - Kruibeke : 1 (in associatie); - Lokeren: 1 (in associatie); - Lo-Reninge: 1; - Soumagne: 1 (in associatie); - Luik (grondgebied van het tweede kanton) : 1; - Bitsing(...) - Florennes: 1. Overeenkomstig art

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015203877 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2015, is de delegatie van de heer Yernaux, M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, gedelegeerd naar de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwe Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015203896 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 15 september 2014, pagina 72620, van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014, inzake de benoemingen tot rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank - dient

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015203883 bron selor - selectiebureau van de federale overheid De specfieke bevorderingselectie van niveau C of niveau B naar niveau A1 van Nederlandstalige sociale inspecteurs team chef (niveau A1) voor de FOD Sociale Zekerheid (BNG15029) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die t(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015203879 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige internationale onderhandelaars - Domein bilaterale relaties (niveau A1) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG15083) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar g(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015008026 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige businessanalisten A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën en de FOD Binnenlandse Zaken (ANG15085) Na de selectie wordt een lijst met maximum 45 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. N(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015203880 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige actuarissen (niveau A3) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG15074) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden (...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 21/08/2015 numac 2015203838 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés P&O (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG15076) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijf(...) Naast de
^