B.S. Index van de publicaties van 28 augustus 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/08/2015 numac 2015009438 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015203895 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties met voorschriften betreffende de buitenbedrijfstelling van kerninstallaties type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015003264 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92, op het stuk van de werkbonus type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015003278 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015003306 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2015 (1) type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015003281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27510 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015003277 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/08/2015 numac 2015031502 bron brussels hoofdstedelijk gewest Facultatieve subsidie Door ministerieel besluit van 29 juni 2015 wordt een toelage van 2.500,00 euro toegekend aan de VZW `t Hoevetje in het kader van het vriendschapspact tussen Evere en Visan. (...) type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015203907 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad « Conseil cynégétique des Plaines d'Arenberg ASBL » type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015203910 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad "Conseil cynégétique du Pays Vert ASBL" type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015203908 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad « Conseil cynégétique du Roman Païs ASBL » type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015203909 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad "Unité de gestion cynégétique du Val de Verne ASBL" type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015203914 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad "Conseil cynégétique de Famenne-Ardenne ASBL" type ministerieel besluit prom. 20/08/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van twee leden voor het uitvoerend bureau van het raadgevend comité van de treinreizigers type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015203913 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad "Conseil cynégétique des Lacs ASBL" type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015203915 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad "Conseil cynégétique du Pays de Herve ASBL" type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015203912 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad "Conseil cynégétique de la Basse-Sambre ASBL" type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015203916 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de omtrek van de territoriale ruimte van de jachtraad "Conseil cynégétique des Quatre rivières "

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015036084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

document

type document prom. -- pub. 28/08/2015 numac 2015031533 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Toelating tot stage Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 juli 2015 werden de volgende personen toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van brandweerman Nom Na type document prom. -- pub. 28/08/2015 numac 2015031538 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad, de gemeenten en de O.C.M.W.'s BRUSSEL. - Bij besluit van 28 juli 2015 wordt goedgekeurd de beslissing van 29 juni 2015 waarbij de gemeenteraad van de Stad Brussel beslist de gunningswijze en het bestek betreffende BRUSSEL type document prom. -- pub. 28/08/2015 numac 2015031541 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de Stad, de gemeentes en de O.C.M.W.'s BRUSSEL. - Bij besluit van 28 juli 2015 wordt goedgekeurd de beslissing van 8 juni 2015 waarbij de gemeenteraad van de Stad Brussel beslist aan de heer Eric WISEUR, arbeider ELSENE. - Bij bes

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2015 numac 2015014203 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 wordt Mevr. Sandy CRETTELS vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op 1 juni 2 Overee

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/08/2015 numac 2015203928 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 25 augustus 2015, is de duur van de stage verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 oktober 2015, van : - mevr. Coffyn J., - mevr. Standaert J., gerechtelijke stagiairs - de heer Altun type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/08/2015 numac 2015009435 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriele besluiten van 21 augustus 2015 : is aan mevr. Brees J.-A., hoofdgriffier van het vredegerecht Landen - Zoutleeuw, opdracht gegeven om tijdelijk en gedeeltelijk haar ambt te vervullen bij het vredegerecht Tie is mevr. M

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/08/2015 numac 2015203923 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 28/08/2015 numac 2015203924 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. type lijst prom. -- pub. 28/08/2015 numac 2015018268 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 juli 2015 en 31 juli 2015 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de me type lijst prom. -- pub. 28/08/2015 numac 2015011337 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2015 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van dezelfde De type lijst prom. -- pub. 28/08/2015 numac 2015011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2015 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midd De h type lijst prom. -- pub. 28/08/2015 numac 2015011338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2015 erkend in toepassing van artikel 3,
^