B.S. Index van de publicaties van 31 augustus 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015000398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015203742 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015015122 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de subsidiëring van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015024190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015009442 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015003288 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris. - Korpschef van de lokale politie Voortijdige beëindiging van het mandaat Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 wordt voortijdig een einde gesteld aan het mandaat van de heer Marcel SIMONIS als korpschef van de lokale type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015018295 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner, rue Hayeneux 6 G-034 type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015007200 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een officier Bij koninklijk besluit ****. 938 van 10 augustus 2015, wordt kapitein-commandant ****. **** **** op pensioen gesteld op 1 juli 2016. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015007201 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 939 van 10 augustus 2015, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor G. Decat. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 juli type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015007199 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 937 van 10 augustus 2015, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor D. Servais. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 j

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 18/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "polyvalente tekenaar in een studiebureau" , gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie en tot toekenning van het getuigschrift van het type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015024195 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 3.891.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

decreet

type decreet prom. 22/06/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015203299 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste wijziging van het decreet van 11 december 2014 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 "TITEL"

document

type document prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015031525 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 januari 2015 werden de volgende personen in vast verband benoemd in de hoedanigheid van brandweerman bij de Dienst voor NO type document prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Pensioenen. - Personeel Aanstelling als vertrouwenspersoon integriteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen van 22 juni 2015 wordt de heer Marc Quinet, ICT-deskundige, aangesteld als vertrouwen Het beroe

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs voor het jaar 2015-2016 wordt verleend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het vaststellen van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de « Service francophone des Métiers e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van een nieuwe inrichting voor secundair onderwijs van Islamitische confessie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015024179 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juni 2015 wordt mevrouw ALAERTS Ine geboren op 21 juli 1988, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 februari 2015, met als titel Attaché in de klasse NA1 op het Nederlands taalkader, bij de Federal

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015203970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 wordt Mevr. Rachel Grisendi met ingang van 1 juli 2015 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 juli 2014.

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015040308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2015 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand augustus 2015, 101.08 punten bedraagt, tege De gezo

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015011333 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De High Court van het Verenigd Koninkrijk hee Overe
^