B.S. Index van de publicaties van 7 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015203635 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 107/2015 van 16 juli 2015 Rolnummer : 5946 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 27 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, ingesteld door de vzw « Liga van bela Het Gron type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. - Duitse vertaling type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015203636 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 108/2015 van 16 juli 2015 Rolnummers : 5953, 5956 en 6015 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 25 tot 28, 31 en 50 van de wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof v Het Grond type wet prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015009461 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 10 augustus 2015, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij **** type wet prom. 11/06/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen. - Duitse vertali

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015011345 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 11/06/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015011344 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015204100 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 13 december 2014, dat in werking trad op 23 augustus 2015, is aan de heer Voisin, D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Soumagne. Het is hem vergund d Bij konin

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015009379 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015018285 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministerieel besluit van 16 juli 2015 : Met ingang van 1 juli 2015 : type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015018246 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministerieel besluit van 26 mei 2015 : Met ingang van 1 mei 2015 : - Overeenkomstig type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015018283 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministerieel besluit van 16 juli 2015 : Met ingang van 1 juli 2015 : type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015018245 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A2 : Bij ministerieel besluit van 23 juin 2015 : Met ingang van 1 juni 2015 : type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015018282 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministerieel besluit van 16 juli 2015 : Met ingang van 1 juli 2015 : type ministerieel besluit prom. 28/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015031554 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2011 houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het bestuur der plaatselijke besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales en de pol type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015022311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2015 voor de Pensioendienst voor de overheidssector type ministerieel besluit prom. 27/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015204013 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging van de regeling inzake tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf en ten gunste van melkproducenten voor de verwerking en de afzet van zuivelprod type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van de vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015018284 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministerieel besluit van 16 juli 2015 : Met ingang van 2 juli 2015 :

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015031491 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015036094 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loodsbestelling aan de loodsdienst bij aankomst en vertrek van vaartuigen die onderworpen zijn aan de verplichting om gebruik te maken van het gewone loodsen of van het loodsen op afstand type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015036095 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de inventaris van de in erfpacht gegeven onroerende goederen, de nadere regels en de inwerkingtreding van de vestiging van een recht van erfpacht voor de openbare psychiatrische zorgcentra, vermeld in artikel 16bis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015204014 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de « Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes » type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015204012 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Zuivel"

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015018310 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Paul Albert TOUMPSIN heeft de nietigverklaring gev Dat bes

document

type document prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015009439 bron federale overheidsdienst justitie Wijziging faxnummer van het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde, Poelaertplein 3, 5 e verdieping, Brussel Het centraal faxnummer van het Arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde, Poelaertplein 3, 5 e verdieping, te 1000 Brussel, werd

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015018300 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Werving van gerechtelijke stagiairs . - Oproep tot de kandidaten. - **** **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk wetboek, zullen de ****(...) Het vergelijkend **** type vacante bettreking prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015204034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Opdrachthouders van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging Oproep tot de kandidaten van niveau A De belangstellende ambtenaren van de federale overheidsdiensten, het Ministerie van Landsverdediging of de federale openba(...) 1) Functiecontex type vacante bettreking prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015203878 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de ui - Verbi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015204101 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 september 2014 is de heer Meersman, H., geassocieerd notaris ter standplaats Etterbeek, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015204074 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2015, pagina 50902, tot aanwijzing van Mevr. Vercammen, C., om het ambt van plaatsvervangend magistraat in het arbeidshof te Antwerpen verder te blijven type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015204052 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2015, zijn benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat : - te Antwerpen : - de heer Hebbelinck J., licentiaat in de rechten, advocaat; - te Luik : - mev Het beroep tot niet

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/07/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015203961 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot definitieve rangschikking van de voorgevel van de voormalige bioscoop "Capitol", Neustraße 79, te Eupen als monument type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/07/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015203962 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot voorlopige rangschikking van het voormalige directiegebouw van de "Société anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne", Lütticher Straße 280, in Kelmis, als monument

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015015119 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 30 juni 2015 heeft Mevr. Erna Theresia VIENNE het nodige exequatur ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Duitse Bondsrepubliek te Zeebrugge uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Oost- e type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015015120 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 30 juni 2015 heeft de heer Gérard BLAISE het nodige exequatur ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Duitse Bondsrepubliek te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Luxemburg, Namen

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015203432 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 100/2015 van 2 juli 2015 Rolnummers : 5954 en 6032 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 1 van het decreet van het Waalse Gewest van 20 februari 2014 houdende wijziging van het decreet van 12 februari 20 Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015008031 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (m/v) (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG15065) werd afgesloten op 25 augustus 201(...) Er is 1 geslaagde. type bericht van selor prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015003314 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige chef-kok (niveau C) voor de FOD Financiën (ANG15108) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een b(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015204103 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch expert in vliegtuigen (niveau B), voor het Ministerie van Defensie (ANG15099) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijftien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Na(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015204087 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische deskundigen luchtvaart (niveau B), voor het Ministerie van Defensie (AFG15080) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijftien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015008029 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** voor de dienst **** (niveau ****) voor de **** **** **** (****1(...) Er zijn 3 type bericht van selor prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015204123 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijk medewerkers (niveau A1), voor de het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (ANG15107) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die (...) Naast d

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015042408 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand augustus 2015

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 07/09/2015 numac 2015014209 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé
^