B.S. Index van de publicaties van 14 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015009471 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015007207 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 945 van 10 augustus 2015: Wordt majoor militair administrateur ****. **** **** aangeduid in het ambt van **** militaire docent in het niet-**** **** **** type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015201991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015202204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar ber type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015203328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015204162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015007210 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 947 van 23 augustus 2015 : Wordt ontslagen uit het ambt van militair **** aan de Koninklijke Militaire School op 1 juni 2015 : De kapitein-**** **** ontsla type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende honing type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015204163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 4 mei 2015 wordt de heer CRISPEL, Mark, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone ZENNEVALLEI voor een termijn v(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Nemen van notities en opstellen van beroepsbrieven ) » (code 727401U21V1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs voor sociale pro type ministerieel besluit prom. 25/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Inleiding tot de sociale wetgeving »(code 713400U21V1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 25/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Inleiding tot de algemene boekhouding en tot het gebruik van een boekhoudsoftware » (code 711014U21V2) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstrom type ministerieel besluit prom. 25/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Inleiding tot brievenbeheer, klassering en archivering » (code 725402U21V1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs voor sociale type ministerieel besluit prom. 28/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015031585 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 28/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015031586 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 04/09/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015000477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan UMICORE van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 04/09/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015000478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SOLVIC van de Gouverneur van de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 05/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015024203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015031493 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, met betrekking tot de toegang tot de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015027142 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31012 "Vallée de la Dyle de Wavre à Archennes" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015027143 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32003 "Pays des Collines" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32004 "Vallée de la Rhosnes"

decreet

type decreet prom. 29/06/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015204120 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2015 type decreet prom. 29/06/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015203952 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 1988 betreffende de toekenning van de Prijs van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015003311 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 81undecies van de hypotheekwet van 16 december 1851 wordt bekendgemaakt de overdracht door de vennootschap Optima Bank NV, Keizer Karelstraa Deze ov

document

type document prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015204073 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van november 2015 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voo Voornoe type document prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015021044 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Agenda Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie die plaatsvindt op maandag 21 september 2015 om 14.30 uur, in Zaal M van de Senaat. Aanmelden via Leuvenseweg 7. Op de agenda : 1. Goedkeuring 2. Ontslag va type document prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015031581 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Bij een besluit van 9 juli 2015 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de heer Thierry Mercken aangesteld om tijdelijk de functie van directeur-generaal van de Brusselse Hoofdstedelijk type document prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015022323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een lid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een afwijking aan de school voor gespecialiseerd beroepssecundair onderwijs "Institut Decroly" te Ukkel, die onder de « Fédération des Etablissements Libres Subventionnés Indép type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015029174 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie van stages in het gewoon secundair onderwijs en het gespecialis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de coördinatieraad, bedoeld bij artikel 5 van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juni 2015 waarbij de oprichting van de gespecialiseerde secundaire school van Vorm 1 en Type 2 " Li Ventourne " die onder de " type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oprichting van een basisschool verbonden aan het "Athénée Royal d'Evere" - Constant Permekelaan 2, te 1140 EVERE type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oprichting van een nieuwe inrichting voor secundair onderwijs te Anderlecht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetschef van de Minister-President. - Ontslag. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 augustus 2015, wordt op 31 augustus 2015 `s avonds eervol ontslag uit zijn ambt van kabinetschef van de Minister-Presiden Bij bes

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015031555 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : afwijking op artikel 68,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur-afdelingshoofd Bij koninklijk besluit van 3 september 2015, wordt de heer Benoit CUVELIER, eerste auditeur, tot eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015204167 bron federale overheidsdienst justitie Vacante betrekking Een plaats van advocaat bij het Hof van Cassatie is thans vacant. De kandidaturen dienen te worden gericht aan de Minister van Justitie binnen negentig dagen vanaf de datum van bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staa De kand

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015018296 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2015 : Met ingang - De heer V

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015022294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 2 juli 2015, en i Interpr

registratie

type registratie prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015031553 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 17/08/2015 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd EUROS G3 SERVICES B.V.B.A. geregistreerd als vervoerder van afgedankte voertuig(...) De registratie draagt het nummer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015204166 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** directeur van de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen De vergelijkende selectie van **** directeur van de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit Er zijn ge

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015204185 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 16 juni 2015 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, is de aanwijzing van de heer Van de Sijpe E., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in Rechtbank

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/09/2015 numac 2015014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numé
^