B.S. Index van de publicaties van 16 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/06/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015000479 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/09/2015 numac 2015000481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 05/05/2014 pub. 16/09/2015 numac 2015000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren type wet prom. -- pub. 16/09/2015 numac 2015009476 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk **** type wet prom. 07/02/2014 pub. 16/09/2015 numac 2015000480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en dierengezondheid. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015202470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2014, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de vaststelling van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/09/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015011307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage I bij het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015202274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015201992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2014, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds voor best type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2015 numac 2015204159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende instelling van het burgerlijk ereteken Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 wordt het burgerlijk ereteken aan de hiernavermelde ambtenaren toegekend bij het Fonds voor Arbeidsongevallen : Voor 35 jaar dienst Het Kruis

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/09/2015 numac 2015204168 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 18 juni 2015 wordt de erkenning van vereniging « A.C.G.H.P. » en haar dertig beschermende wooneenheden voor een periode van vijf jaar te rekenen van 18 juni 2015 verlengd. Bij ministerieel besluit v Bij minister type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 16/09/2015 numac 2015000471 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van ****

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015031591 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015031584 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015031592 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015027139 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32024 - "Basse-Sambre" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015027141 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32020 - "Vallée de la Princesse" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015027140 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33009 - "Vallée de la Mehaigne"

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/09/2015 numac 2015000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Bericht Tijdens de zitting van 2 september 2015 heeft de algemene vergadering van de Raad voor ****, met éénparigheid van stemmen, uit de **** samengesteld tijdens de zitting Eerst

document

type document prom. -- pub. 16/09/2015 numac 2015022326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninkli

erratum

type erratum prom. 03/09/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015031589 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie. - Erratum type erratum prom. 12/07/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015003319 bron federale overheidsdienst financien Wet teneinde de activiteiten van de aasgierfondsen aan te pakken. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2015 numac 2015022335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 september 2015, worden benoemd tot leden bij de Paritaire com A. bij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/09/2015 numac 2015009480 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 september 2015, is benoemd tot griffier bij het arbeidshof Antwerpen, Mevr. de Smalen, A., secretaris bij het parket Antwerpen. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/09/2015 numac 2015204219 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaat Vergelijkende selectie van **** ****-begeleiders De vergelijkende selectie van **** ****-begeleiders (niveau ****) voor de Dienst Vreemdelingenzaken - **** ****(...) Er zijn 4
^