B.S. Index van de publicaties van 17 september 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015202500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de subsector voor verhuisondern type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015007213 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 951 van 23 augustus 2015, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaa type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015204151 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten wat de benaming "Nationale Veiligheidsraad" betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015022327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015 wordt Mevr. Annik LAURENT, actuaire-directeur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 mei 2016, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Mevr. Annik LAURENT, is type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015015131 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015, wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 mei 2015 `s avonds, aan de heer Tristan MATERNE , attaché bij de Federale Overheidsdienst (...) type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de functieclassificatie van het rijdend personeel in de onde type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigin type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015203313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de ondernemingen van geregeld, type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015203437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rij type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015007212 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 950 van 23 augustus 2015 : Worden aangewezen voor het ambt van militaire **** aan de Koninklijke Militaire School : Op 22 juni 2015 luitenant Op 29 juni 20 type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015204152 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten ingevolge de oprichting van de Nationale Veiligheidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015, wordt de heer Jurgen NEUTS, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens de academiejaren 2015-2016 en 2016-2017 het mandaat uit te oefenen van deeltijds praktijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015000493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 3 september 2015, wordt de heer Jurgen NEUTS, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Universiteit Gent : - met ingang van 1 oktober 2014 en voor de duur van twee jaar het a - met inga type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015000486 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 wordt Mevr. Kristine BAMS, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2015-2016 de cursus "Wetgevingstechniek" te doceren in het I type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015000495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Verlenging van een detachering Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015, wordt de detachering van de heer Bart WEEKERS, eerste auditeur bij de Raad van State, bij het Vlaams Parlement om er de functie van Ombudsman uit te oe type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015000503 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt het mandaat van de heer HANNES Daniël als korpschef van de lokale politie van de politiezone KEMPEN N-O voor vi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015007211 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 948 van 23 augustus 2015 : Wordt ontslagen uit het ambt van militaire **** aan de Koninklijke Militaire School op 28 augustus 2015 : De kapitein **** type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015202201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fond

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ondervoorzitters en van een lid van het Bureau van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzek type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015000487 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2015 wordt de heer Eric BREWAEYS, kamervoorzitter bij de Raad van State, gemachtigd om deel uit te maken van de examenjury met het oog op de selectie van bestuursrechters voor type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015204193 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 10 september 2015, zijn aangewezen voor een termijn van één jaar in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Limburg : - als effectief lid : Mevr. Reyn - als p

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/08/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015031596 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2013 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor de inning en de invordering van bepaalde bedragen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015027147 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33012 - "Bijrivieren van de Maas tussen Hoei en Flémalle" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015027150 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33014 - "Vallée de l'Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur"

decreet

type decreet prom. 29/06/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015203953 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap , de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aankoop van vaccins bestemd om kindere

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetschef van de Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging Ontslag. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2015, wordt op 31 juli 2015 `s avonds eervol ontslag uit Bij beslu

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015000494 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-referendaris Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015, wordt de heer Bram VAN THILLO tot adjunct-referendaris bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015009487 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de ui - verbi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015009486 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 10 september 2015, is aan de heer Spaas P., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij dit ho Dit bes

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015000501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning. - Wijziging. - Vernieuwing. - Intrekking Bij besluit van 17 februari 2015 Deze ve type vergunning prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015000502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning. - Wijziging. - Vernieuwing. - Intrekking Bij besluit van 03/07/2015 wor De verg

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015204187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 10 september 2015 is het laboratorium ABL Asbestlaboratorium, Laarnebaan 103, te 9070 Destelbergen, e Groep: 2

registratie

type registratie prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015031559 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van 12/08/2015 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd CREO - LINE B.V.B.A. geregistreerd als vervoerder van dierlijk afval van categorieën (...) De registratie draagt het nummer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/09/2015 numac 2015204192 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs generaal van het Fonds voor de Medische Ongevallen (niveau A4), voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeisverzekering (ANG15092) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden (...) Naast d
^