B.S. Index van de publicaties van 18 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/09/2015 numac 2015009479 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 september 2015, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015000491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoeri type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015203353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2009 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gec type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015022337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1994 tot vaststelling van het model van voorschrijfdocument betreffende de verstrekkingen van farmaceutische producten ten behoeve van niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015203903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 18/09/2015 numac 2015000489 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015022333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2015 numac 2015204249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Kennisgeving. - Bevestiging tot uitbreiding van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het lee Bij type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015000492 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015022329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015022328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015003321 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 1,90 % - 22 juni 2038 » type ministerieel besluit prom. 27/08/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015024206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2004 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 04/04/2014 pub. 18/09/2015 numac 2015000490 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de afgifte van vergunningen om importeurs, monteurs of bouwers van motorvoertuigen te machtigen zelf de vignetten in te vullen of signalen door te zenden als bewijs van het regelmatig aanwezig type ministerieel besluit prom. 10/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015036141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015027149 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33021 - "Osthertogenwald autour de Raeren" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015027148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33019 "Vallée de la Vesdre entre Eupen et Verviers"

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/09/2015 numac 2015042009 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCO type bericht prom. -- pub. 18/09/2015 numac 2015011357 bron belgische mededingingsautoriteit Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE-C/C-15/0021 : Armonea NV en Soprim@ NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 14 september 2015, ontving de auditeur-generaal van de Be Volgens de

erratum

type erratum prom. 22/03/2007 pub. 18/09/2015 numac 2015204194 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/09/2015 numac 2015009488 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2015, pagina 47881, akte nr. 2015/09294, regel 48, wordt ingevoegd: « De kennis van het Frans en van het Duits is vereist voor de vacante plaatsen te Eup type vacante bettreking prom. -- pub. 18/09/2015 numac 2015204200 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - Anderlecht : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 16 juli 2015. - Brussel (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (in associatie) (in associatie) Deze plaats vervangt deze g(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/09/2015 numac 2015009489 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2015, pagina 54599, akte nr. 2015/09425, regel 37, is de vacante plaats van griffier-hoofd van dienst aan het hoofd van één sectie en dagelijks (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/09/2015 numac 2015203996 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/09/2015 numac 2015036139 bron vlaamse overheid Bekendmaking van een registratieaanvraag Bekendmaking van een aanvraag tot wijziging volgens artikel 26, lid 1, van verordening nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbo(...) Naam v type vergunning prom. -- pub. 18/09/2015 numac 2015036140 bron vlaamse overheid Bekendmaking van een registratieaanvraag Bekendmaking van een aanvraag tot wijziging volgens artikel 26, lid 1, van verordening nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbo(...) Naam v

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 18/09/2015 numac 2015204201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 18/09/2015 numac 2015003328 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling bij de FOD Financiën van betrekkingen bij de hypotheekkantoren in de sector hypotheken van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. - Toelating tot de stage van bepaalde tijdelijke bedienden I. ONDERWERP Het gehee
^