B.S. Index van de publicaties van 22 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/08/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015022340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de Impulseo 1-premie niet in aanmerking te nemen bij de berekening van de sociale bijdragen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015204287 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 31 januari 2015, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer de Schaetzen Gh., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter(...) Het is hem type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015203434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het project werknemersstatuut voor bepaald type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015202438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015202434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen v type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015202000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de bijdrage en de wijze van inning ter bev type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de manier type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015203739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de landbouw betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015000514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie - korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt de heer DEBOEL Robert op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van de l Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015014223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015, wordt de heer Willem-Jan VANDERSTADT, klasse A1 met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A2, met de titel van attaché, in het Nederlands taal Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015000517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van de lokale politie. - Vrijwillig ontslag Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt aan de heer BAELEMANS, Eddy, op zijn verzoek, het vrijwillig ontslag toegekend met ingang van 1 juli 2014. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015000515 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Vrijwillig beëindigen mandaat Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt aan de heer SNELS, Marc, op zijn verzoek, het vrijwillig beëindigen van zijn mandaat van korpschef van de lokale politie van de po type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015003322 bron federale overheidsdienst financien Directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. - Verlenging Bij koninklijk besluit van 8 september 2015, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad, wordt het mandaat van de heer Luc type koninklijk besluit prom. 26/06/1973 pub. 22/09/2015 numac 2015000504 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vervanging van het koninklijk besluit nr. 27, van 15 december 1970, met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, ten aanzien van vlees van slachtdieren. - Officieuze coördinatie in type koninklijk besluit prom. 12/03/1970 pub. 22/09/2015 numac 2015000499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 9, met betrekking tot de ambtelijke aanslag inzake belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van het Europees jaar voor ontwikkeling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015204244 bron waalse overheidsdienst IFAPME-centra Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2015 wordt de erkenning van mevrouw Marisa Pleitinckx als directrice van het IFAPME-centrum van Charleroi vanaf 27 augustus 2015 voor een verlengbare periode van vijf jaar verlengd. B Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 10/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015204085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair subcomité voor de autobussen en autocars type ministerieel besluit prom. 17/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk "Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk", als "Verwarmingsfonds" type ministerieel besluit prom. 25/08/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015024205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende genees

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015036147 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering, wat betreft de subsidies voor een ICT-applicatie voor de tegemoetkomin

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015027156 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34016 - "Fagnes de Samrée et de Tailles" type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015204243 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 houdende uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015027154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34001 - "Vallée et affluents du Néblon" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015027155 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34002 - "Vallée de l'Ourthe entre Bomal et Hamoir"

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015204273 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 juni 2015 in zake de « Ordre des barreaux francophones et germanophone » en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van h 1. « type bericht prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015204274 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juli 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juli 2015, is beroep tot vernietig Die zaa

arrest

type arrest prom. 03/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015031601 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2015/37 van het College van de FGC tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015022324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015, dat in werking treedt de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015204288 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 september 2015, is de heer Wylleman L., erenotaris ter standplaats Sleidinge , benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015031595 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 24 februari 2015, wordt de heer AYDEMIR Ceylan definitief benoemd op 1 februari 2015 in de hoedanigheid van Werkman van Bij bes type benoemingen prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015031593 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 24 augustus 2015, wordt mevrouw Christel LESSEIGNE definitief benoemd op 1 augustus 2015 in de hoedanigheid van Assisten Bij bes type benoemingen prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015031594 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 24 augustus 2015, wordt de heer Abel ALLAGBE definitief benoemd op 1 augustus 2015 in de hoedanigheid van Deskundige Bij besliss

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015204233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015204069 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige coördinator van projecten en plannen (niveau A), voor Leefmilieu Brussel (AFB15038) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaar(...) 1. Vere type bericht van selor prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015204070 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige verantwoordelijke voor schone technologieën (niveau A), voor Leefmilieu Brussel (AFB15039) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toel(...) 1. Vere type bericht van selor prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015204068 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalig diensthoofd voor de dienst Energievergunningen (niveau A), voor Leefmilieu Brussel (AFB15037) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. To(...) 1. Verei type bericht van selor prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015204072 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige dossierbeheerder politiek van de energie- en gasmarkten (niveau A), voor Leefmilieu Brussel (AFB15041) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig bli(...) Toela type bericht van selor prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015204071 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalig budgetbeheerder (niveau A), voor Leefmilieu Brussel (AFB15040) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : 1.(...) Diploma 2e type bericht van selor prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015204067 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige architect (niveau A), voor Leefmilieu Brussel (AFB15031) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vere(...) . Diploma a type bericht van selor prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015204290 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige begrotingsverantwoordelijke (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (AFG15098) Na de selectie wordt een lijst met maximum geslaagden aangelegd, die één ja(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 22/09/2015 numac 2015204289 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs van de dienst financiële en actuariële studies (niveau A3), voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG15035) Na de selectie wordt een lijst zonder rangschikking aangelegd. Naast deze lij(...) Toela
^