B.S. Index van de publicaties van 2 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015011378 bron europese centrale bank Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77(1) en (3) van de wet van 25 april 2014 op type wet prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015000507 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit houdende de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 17/07/2015 wordt de vergunning Bij bes

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015203554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werklooshe type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015203552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 20 juli 2015 wordt mevrouw Emilie SCREVE, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud Bij koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015011354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 wordt mevrouw Christine DUTHOIT, klasse A3 met de titel van adviseur, door verhoging naar de hogere klasse A4 bevorderd tot d Bij konink type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015203595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015203602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015203596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015003330 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Subito 1 euro", "Subito type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015003323 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « SUBITO 1 euro, SUBITO 3 euro en SUBITO 5 euro » genaamd Overeenkomstig artikel 53 van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Lo - van type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204319 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204318 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007 betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015204235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015204234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015018328 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 2 van de "Sectorgids voor de primaire productie " gedateerd op 02/09/2015 werd op 22/09/2015 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en Codiplan Bolwerkl

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204326 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de steun voor biologische landbouw type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015204237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 14 september 2015 worden de cursussen van ni type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015022296 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015204236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 14 september 2015 worden de cursussen van niveau II als cursus van aanvullende vorming type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015007234 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit nr. 93952 van 19 augustus 2015, wordt de heer Michel Baltus aangewezen als vertrouwenspersoon integriteit bij het Nationaal Geografisch Instituut voor een periode van zes jaa Een ber

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015031612 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaturen met het oog op de toewijzing van de mandaten voor de Directeur-Generaal , de Adjunct Directeur-Generaal (A4+) en de Directeurs of Directeurs-diensthoofden (A4) in het Brussels Planningsbureau Het Brussels Planningsbur(...) Het B

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204325 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende steunverlening aan de biologische landbouw en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015011383 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-15/0026 : AG Insurance - AG Heylen Warehouses NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 24 september 2015, ontving Volgens de type bericht prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015011381 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-15/0027 : Jan de Nul NV/Algemene ondernemingen Soetaert NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 24 september 201 Volgens de

programmawet

type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 02/10/2015 numac 2015000534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet. - Duitse vertaling van uittreksels

arrest

type arrest prom. 17/11/2014 pub. 02/10/2015 numac 2015000520 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector. - Duitse vertaling type arrest prom. 02/04/2013 pub. 02/10/2015 numac 2015000542 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot vaststelling van het vrijgaveniveau voor Ba-133 ter aanvulling van tabel A van bijlage IB van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu te type arrest prom. 05/06/2012 pub. 02/10/2015 numac 2015000521 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot vaststelling van de vrijstellingsniveaus voor Ge-69 ter vervollediging van tabel A van bijlage IA van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefm

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015031590 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : afwijking op artikel 27,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015031614 bron brussels hoofdstedelijk parlement Milieucollege. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor vijf vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbeltal van kand Het Mil

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015204444 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2015 : - is de heer Kortleven L., rechter in de politierechtbank Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. - is mevr. Abras D., eerste substituut-pro type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015204443 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat in werking treedt op 31 oktober 2015 's avonds, is mevr. Vandenborne R., procureur des Konings ten persoonlijke titel bij het parket Limburg, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zi Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015204445 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. De heer Van Remoortel D., erekamervoorzitter in het hof van beroep t type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015009507 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 29 september 2015 : is aan de heer Baeyens K., assistent bij de griffie van het hof van beroep Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen; Dit besluit is aan mevr.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015008042 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Financial Advisors (niveau A) voor het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (AFB15048) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aang(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015008040 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamcoördinator voor de dienst Financiën (niveau A) voor het CODA (ANG15151) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst va(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015008043 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** juridische assistenten De vergelijkende selectie van **** juridische assistenten (niveau ****) voor de **** **** Zekerheid (****15055) werd afgesloten op 21 september 2015. type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015008041 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige directeurs operaties voor het Belgisch ontwikkelingsagentschap (EFG15033). - Erratum « Solliciteren kan tot 28 september 2015 via www.selor.be » zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 11 septe(...) type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015204472 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige applicatie- en databeheerder (niveau A), voor de FOD Budget en Beheerscontrole (ANG15123) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijf geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naas(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015204480 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van interne auditors/interne controleurs , (niveau A2), voor de FOD Financiën (ANG15111) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijftig geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ges(...) Toelaat

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 02/10/2015 numac 2015011380 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen beleggingsondernemingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995 inzake het st
^