B.S. Index van de publicaties van 5 oktober 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015031617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015203600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging en aanpassing van de sectorale SWT-regel type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015203557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging en aanpassing van de sectoral type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015203488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van artikel 8 van de algemene type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015018324 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Aanstelling Bij ministrieel besluit van 28 augustus 2015 wordt het mandaat van Mevr. Binamé, Vanessa, aangesteld bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, in de managementfunctie N-1 van Directeur-generaal "Post" bij het Federaal ag Overeenkomstig d type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015203556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffend type koninklijk besluit prom. 29/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015022348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en tot invoering va type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015203344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijzigingen van de statuten van het fonds v type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015024234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 16.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking rond het thema" Duurzaam Kustbeheer" type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015031616 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en tot invoering van een gelijkstelling met een periode van bezigheid in geval van type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkoms type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2015 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015203594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de D type koninklijk besluit prom. 23/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 126 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 14/04/1993 pub. 05/10/2015 numac 2015000536 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 45 met betrekking tot de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de kans- en geldspelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015007235 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de leden van de Raad van Beheer van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2015

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015024217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2015 van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type ministerieel besluit prom. 09/07/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdor type ministerieel besluit prom. 31/07/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015021054 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende toekenning van een uitzonderlijke dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen voor het dekken van eenmalige investeringsbehoeften type ministerieel besluit prom. 14/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015021055 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende toekenning van een uitzonderlijke dotatie voor bepaalde federale wetenschappelijke instellingen en het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" voor eenmalige investeringen type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 22/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015011371 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot overdracht van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België van de firma CEI - De Meyer NV aan de firma Van Oord type ministerieel besluit prom. 22/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015011379 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015018323 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 18 juni 2015 wordt met ingang van 1 oktober 2015, eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Rudy DE SCHAUWER, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204410 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de tarieven voor de uitvoering van een instellingsreview in het hoger onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204406 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van Namen vertegenwoordigen type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204404 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van Charleroi vertegenwoordigen type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204403 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van het Centrum en van het Westen type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015027192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest binnen de Raad van bestuur van de Autonome Haven van Luik vertegenwoordigen type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204415 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007 tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenhe

decreet

type decreet prom. 03/07/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015036150 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

document

type document prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015204407 bron waalse overheidsdienst Schoolvervoer. - Provinciaal en penetratietarief op 1 september 2015 Ontwikkelingspercentage : 0,9875 VOERTUIGEN 8-13 PLAATSEN Dagelijks vervoerskilometrage 1 jaar (100 %)

erratum

type erratum prom. 17/06/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van een nieuwe inrichting voor secundair onderwijs van Islamitische confessie wordt toegelaten - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 wordt dhr. Frank Vanbiervliet benoemd tot vo Binnen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015011350 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 wordt dhr. Rudi Lecoutre be Binnen

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015018327 bron vast comite van toezicht op de politiediensten **** van een **** van commissarissen-**** **** Vast **** van Toezicht op de ****, opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het ****(...) **** **** type aanwerving prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015007237 bron ministerie van landsverdediging **** van kandidaat-officieren beperkte duur niveau **** in 2016 1. In 2016 wordt een **** georganiseerd voor de werving van kandidaat-officieren beperkte duur, die houder zijn van een diploma van universitair onderwijs of van he 2. **** type aanwerving prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015007236 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** niet-technisch in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** niveau **** niet-technisch. 2. **** ****. **** **** type aanwerving prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015007240 bron ministerie van landsverdediging Aanvullende werving **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren voor de aanvullende werving georganiseerd voor de Medische Dienst. 2. **** **** hieraan te type aanwerving prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015007238 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren **** van kandidaat-hulpofficieren in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-hulpofficieren georganiseerd. 2. **** ****. **** inschrijving is mogelijk vanaf 05 oktober ****. **** **** type aanwerving prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015007239 bron ministerie van landsverdediging Normale werving **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende **** georganiseerd : ****. Koninklijke Militaire ****, **** ****. Koninklijk type aanwerving prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015007244 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2016 1. In 2016 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair 2. ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015009502 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015, in werking tredend op 6 juli 2015 `s avonds, is de heer Horrion J., hoofdgriffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn aa Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015204398 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 juni 2015 in zake Robert Peeters tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 augustus 2015, heeft het « Sche

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015018322 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché: Bij ministerieel besluit van 15 september 2015 : Met ingang - Mevrouw Le

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015204295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie raadplegen of de helpdesk van de Kruispunt(...) Overeenkomstig artikel

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015008045 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG15105) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijf(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2015 numac 2015008044 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG15106) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijf(...) Naast d
^