B.S. Index van de publicaties van 6 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015204396 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 109/2015 van 16 juli 2015 Rolnummer : 6028 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 32,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015024231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2015 tot het toekennen van een zitpenning aan de leden van het Wetenschappelijk Comité REACH en de terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten aan de waarnemers, die uitgenodigd wo type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015012171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, betreffende de storting in 2015 en 2016 van een bijzondere bijdr type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015012164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, betreffende de toekenning van maaltijdcheques in elektronische vorm type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015203512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaald type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende de storting voor wat het Gentse havengebied betreft van de bijzonde type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015011375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt aan de heer René THYS, attaché bij de Algemene Directie Energie, met ingang van 1 juni 2016 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerecht De he type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015027193 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 23 april 2015 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de personeelsleden van de hiernavermelde gemeenten : Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijk Kruis van De heer Andr type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015203518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015201850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen. - Benoeming Bronzen penning Koninklijk besluit van 2 juni 2015. De heer LIEKENS, Francis, Sint-Katelijne-Waver. type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015003325 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015201852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 2 juni 2015. De heer Adams Josse, Tongeren De heer Adriaens Guilain, Leopoldsburg Mevr. Allard Colette, Aat Mevr. Amelinck Rita, Dentergem De heer Andries Joseph, Br De heer Baert Nick, Beve type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015204481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 wordt de heer Vincent MEUNIER, attaché klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, met ingang van 16 september 2015, op eigen verzoek, in type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015201851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor sociale toewijding. - Benoemingen Gouden penning Koninklijk besluit van 2 juni 2015. De heer FORET Michel, Luik; Mevr. HICGUET Dominique, Profondeville. Zilveren penning Koninklijk besluit van 2 juni 2015. M De heer HUMBLET Philippe type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015007223 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing **** koninklijk besluit ****. 964 van 23 augustus 2015: Wordt kapitein ****. **** op 1 augustus 2015 aangewezen voor het ambt van Ordonnansofficier van de Koning. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 september 2015 wordt aan Mevr. Coletta VANSTRAELEN, attaché bij de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, met ingang van 1 januari 2016, eervol on Mevr.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015204400 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015204457 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2015 wordt de beraadslaging van 11 juni 2015 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen voor de boekjaren 2015 tot 2019 een belasting instelt op de afwezigheid van pa EDINGEN type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031631 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van het Hoofdstuk IIbis van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques aan ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 14/07/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031624 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van 14 juli 2015 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3, &****; 1, 4° tot en met 6° van het ministerieel besluit van 7 mei 2015 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van de normen type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031630 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques aan ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031619 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de vzw « Oxfam-Solidariteit » als vennootschap met sociaal oogmerk die bedrijvig is in de hergebruik- en recyclingsector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031621 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2014 betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 81 van de ordonnantie van 5 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031622 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2014 betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 56 van de ordonnantie van 5 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031623 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de vzw « La Poudrière » als vennootschap met sociaal oogmerk die bedrijvig is in de hergebruik- en recyclingsector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031618 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de vzw « Spullenhulp » als vennootschap met sociaal oogmerk die bedrijvig is in de hergebruik- en recyclingsector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031620 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de C.V. Aménagement van de erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015036168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultureel centrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015204446 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de directe elektriciteitslijnen type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015204436 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2012 tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild. - Duitse vertaling type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015204416 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2011 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015024220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 wordt Mevr. STEINBERG, Pascale, geboren op 23 maart 1966, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2015, met als titel attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Fede

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015204395 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 106/2015 van 16 juli 2015 Rolnummer : 5941 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 488bis, k), van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Luik. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld wijst na beraad

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015007242 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-**** **** **** in 2016 In 2016 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-****, die houder zijn van een diploma van het **** 2. **** type aanwerving prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015007245 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat- onderofficieren Beperkte Duur **** **** niet-technisch in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-onderofficieren Beperkte Duur georganiseerd voor de **** **** **** niet-**** 2. **** type aanwerving prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015007243 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-**** **** **** technisch in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** **** **** technisch. 2. **** ****. **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015204503 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juli 2015, is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, van mevr. Van den Borre G., vernieuwd voor een termijn van vijf jaa Het ber

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015204399 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015204414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. type lijst prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015204413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015031600 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 19 maart 2015, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer BOUZAHZAH, Miloud, gedomicilieerd, Edward Stuckensstraat 140, te 1140 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, natuu De erke

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015007241 bron ministerie van landsverdediging Adreswijziging van de Algemene Centrale van het Militair Personeel Sinds 1 augustus 2015 is het permanent secretariaat van de Algemene Centrale van het Militair Personeel gevestigd te 1932 ZAVENTEM, Romboutsstraat 1, Bus 021.(...) type adreswijziging prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015009501 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van de Politierechtbank van Luxemburg, afdeling Neufchâteau zijn sinds 28 september 2015 gevestigd op het volgend adres en de zittingen zullen vanaf 2 november plaatsvinden op volgend adres : Politierechtbank van Lu Afdeling

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015204394 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 104/2015 van 16 juli 2015 Rolnummer : 5923 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 28 en 29 van het programmadecreet van de Franse Gemeenschap van 12 december 2008 « houdende verscheidene maatregelen betre Het Gron

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015008047 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur generaal gezondheidszorg voor de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu. - ANG15713 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor dee(...) •houder type bericht van selor prom. -- pub. 06/10/2015 numac 2015008046 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van voorzitter van het directiecomite voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu. - ANG15714 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectie(...) •houder
^