B.S. Index van de publicaties van 15 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2014 pub. 15/10/2015 numac 2015000551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 15/10/2015 numac 2015009505 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 september 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** De **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te(...) Bij koninklijk ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015022350 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015024213 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan WWF-Belgium voor het beheer en de ontwikkeling van het EU-TWIX project type koninklijk besluit prom. 06/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015011382 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2015 numac 2015027195 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 juni 2010, wordt de heer Denis Mathen, Gouverneur van de provincie Namen, benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II. Bij koninklijk besluit van 1 maart 2015, wo Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag; b type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015003343 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het interfederaal korps van de Inspectie van financien type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2015 numac 2015027196 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Sociale actie. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 13 december 2014, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" Voor 35 jaar dien type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2015 numac 2015027197 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst "Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers" . - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 25 juli 2014, wordt het burgerlijk ereteken verleend a(...) Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan type koninklijk besluit prom. 06/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015022360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de wettelijke pensioenleeftijd betreft

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015000558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van de ****, als bedoeld in het artikel 74/8, &****; 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 30/09/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015024244 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Expertenstuurgroep van het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan type ministerieel besluit prom. 06/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015021059 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2015 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 31/08/1993 pub. 15/10/2015 numac 2015000544 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van dieren, sperma, eicellen en embryo's, van soorten waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke reg type ministerieel besluit prom. 06/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015021058 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2010 betreffende de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015036178 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen en het besluit van de Vlaam

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/10/2015 numac 2015018309 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Bea DE POURCQ, Amand DE POURCQ en Vera DE POURCQ, die alle Dit bes type bericht prom. -- pub. 15/10/2015 numac 2015018306 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA PDV INVEST, die woonplaats kiest bij Mr. Ludo OCKI Dit bes type bericht prom. -- pub. 15/10/2015 numac 2015018308 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De CVBA STEENGOED PROJECTEN, die woonplaats kiest bij Mrs. Deze za type bericht prom. -- pub. 15/10/2015 numac 2015018307 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW HUIZE SINT-MONIKA, die woonplaats kiest bij Mr. Ste Dit bes

document

type document prom. -- pub. 15/10/2015 numac 2015031655 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, agenda van de plenaire vergadering van vrijdag 16 oktober 2015 na afloop van punt 5 van de agenda van het Parlement, zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69 1. - 2. - NA

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/07/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015031637 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/75 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/1561 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 april 2009 houdende toepassing van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voere

overeenkomst

type overeenkomst prom. 05/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015022359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/10/2015 numac 2015204699 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor het **** Centrum voor **** (****(...) Er zijn 3 type bericht van selor prom. -- pub. 15/10/2015 numac 2015204623 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van deskundigen documentatiebeheerders (niveau B) voor het Ministerie van Landsverdediging (AFG15069) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijs(...) Toelaatb

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 15/10/2015 numac 2015031656 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 16 oktober 2015, om 9 uur en om 14 u. 30 m. Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69 1. INOVERWEGINGNEMINGEN - Voorstel van resolutie - Voorstel van resolutie (van Mevr. Mathilde EL BAKRI, de heren Micha

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 15/10/2015 numac 2015003149 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit Bij koninklijk besluit van 3 april 2015 wordt Mw. Van Brabant, Anja, L.J., Attaché, ambtshalve en zonder opzeg uit haar hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 1 oktober 2014.
^