B.S. Index van de publicaties van 19 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015009523 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 is machtiging verleend aan de heer **** ****-**** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** de heer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015000566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, wordt met ingang van 1 oktober 2015, de heer VAN HAMME, Cédric, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de S type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015000571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, wordt met ingang van 1 oktober 2015, Mevr. PORZIO Katia bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatloze type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, wordt met ingang van 1 oktober 2015, Mevr. STEVENS, Catherine, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de St type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015000575 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, wordt met ingang van 1 oktober 2015, Mevr. FOCANT Anne-Catherine bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015000574 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, wordt met ingang van 1 oktober 2015, Mijnheer LEJEUNE Xavier bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staa type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, wordt met ingang van 1 oktober 2015, Mijnheer LEMOINE Thierry bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Sta type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015000577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, wordt met ingang van 1 oktober 2015, Mevr. LAITEM Valérie bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlo type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015000578 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, wordt met ingang van 1 oktober 2015, Mevr. AUDATE Valentine bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015011386 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning Bij het koninklijk besluit van 2 oktober 2015, wordt het besluit van de Deputatie van de provincie Antwerpen van 30 juli 2015, waarbij een wegvergunning wordt verleend aan de N.V. ELI(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015000572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, wordt met ingang van 1 oktober 2015, Mevr. MELCHIOR Olivia bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatl type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015000573 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, wordt met ingang van 1 oktober 2015, Mevr. LILIEN Vinciane bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatl type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015204734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Kennisgeving. - Bevestiging tot uitbreiding van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015204681 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag. - Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 13 augustus 2015 : type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015036245 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 wordt bepaald: Artikel 1. In artikel 1, type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 19/10/2015 numac 2015203436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015011377 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Ontslag van een houder van een staffunctie Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 wordt met ingang van 1 september 2015, op zijn aanvraag, aan de heer Frank DE SAER, ontslag verleend uit zijn functie van directeu Overeenkom type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015000567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, wordt met ingang van 1 oktober 2015, Mevr. VAN BASTELAER, Cécile, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015000568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, wordt met ingang van 1 oktober 2015, Mevr. THIRAN, Anne-Françoise, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en d type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 19/10/2015 numac 2015012176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedr type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 19/10/2015 numac 2015014247 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2016

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2015 pub. 19/10/2015 numac 2015036243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2015 pub. 19/10/2015 numac 2015204642 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw voor de overgangsperiode type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2015 pub. 19/10/2015 numac 2015204643 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering dat moet zorgen voor de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 24 oktober 2012 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2015 pub. 19/10/2015 numac 2015204644 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van de Raad van bestuur van de TEC Charleroi

document

type document prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015022374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2015, worden hernieuw - Mevr.

arrest

type arrest prom. 28/09/2011 pub. 19/10/2015 numac 2015000550 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle betreffende patiëntendosimetrie. - Duitse vertaling type arrest prom. 18/02/2014 pub. 19/10/2015 numac 2015000556 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende de minimale aanvaardbaarheidscriteria voor computertomografietoestellen bestemd voor medische beeldvorming. - Duitse vertaling

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015022378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 o Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 23/08/2015 wordt mevr. Hanne Van Herp, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1/06/2015, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezond type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015204692 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2015 : - wordt aan de heer Peter VERSTUYFT eervol ontslag v - wordt de h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015022379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015024227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 23/08/2015 wordt mevr. Sara Olislagers, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1/07/2015, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezon

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015204675 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (Het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige(...) Refere type vacante bettreking prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015031638 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Vacature voor mandaatbetrekking "Directeur-diensthoofd" bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). - Oproep tot kandidaten. - Annulatie Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, tijdens zijn zi(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015011376 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt met ingang van 11 augustus 2015, mevrouw Nathalie DJAMOUS in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel va Overeenkom

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 mei 2015 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan type vergunning prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015000199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 mei 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk « De Blauwe Wereldketen » te Brussel om van 1 type vergunning prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2014000909 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/6946/14 van 12 januari 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « The World Wide Fund for Nature - Belgi type vergunning prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2014000911 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/5134/14 van 12 januari 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dynamo international » te Brussel om type vergunning prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2014000906 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/5250/14 van 12 januari 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Koninklijke Automobiel Club van Belgi

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/09/2015 pub. 19/10/2015 numac 2015022352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 13/07/2015 pub. 19/10/2015 numac 2015022293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015204634 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 135/2015 van 1 oktober 2015 Rolnummer : 6051 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 13 maart 2014 tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015204736 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Relational Data Center Specialist (niveau A2), voor de FOD FINANCIEN (ANG15051) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lij(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015204735 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige labotechniekers communication systems (niveau B), voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG15169) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig bli(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 19/10/2015 numac 2015204759 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ervaren architect-projectleider voor Bergen en Brussel (niveau A1) voor het Ministerie van Landsverdediging (CFG14631) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar (...) Naast
^