B.S. Index van de publicaties van 23 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/08/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000563 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015011393 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een maandelijks statistisch onderzoek bij steekproef naar het omzetcijfer verwezenlijkt door de kleinhandelsondernemingen wordt voorgeschreven door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium type koninklijk besluit prom. 09/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015024237 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het european Agricultural Research Iniative type koninklijk besluit prom. 09/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015024238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor de landbouwkundige programma's type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te worden via systemen voor de afvoer van afvalwater type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015204637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43quater decies van 26 mei 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdend type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015203732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot bepaling voor 2015 van de modaliteiten van toekenning en afrekening va type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015203766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de landingsbaan voor werknemers met een beroepsloopbaan van type koninklijk besluit prom. 08/06/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000583 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de uitvaardiging van het dwangbevel houdende de invordering van de administratieve geldboetes door het Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000582 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 27 september 2015, wordt de heer Jean-Pierre HENIN op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juni 2015. Hij wordt gerechtigd de g type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015203731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 d type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015203694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het tijdstip v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029527 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor bibliothecaris - documentalist" gerangschikt op het niveau van de informatie en communicatie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 25/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht bij artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de type ministerieel besluit prom. 28/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029524 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidiee type ministerieel besluit prom. 22/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029526 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "gebrevetteerde bibliothecaris" gerangschikt op het niveau van de informatie en communicatie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 15/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015011400 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Raad van Toezicht van de Ombudsdienst Verzekeringen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015000593 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit d.d. 27 september 2015, wordt Mevrouw Alice CROONENBERGHS aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale po

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015036194 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de eenmalige uitbetaling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015036242 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32 en 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk

decreet

type decreet prom. 16/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015036283 bron vlaamse overheid Decreet houdende invoering van een overgangsmaatregel inzake het eurovignet en houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029529 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie voor het vrij ni type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029539 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenstelling van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029531 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt le type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie voor selectie en evaluatie opgericht bij artikel 90 van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029518 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de centrale paritaire commissie voor de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029519 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de centrale paritaire commissie van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029521 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de centrale paritaire commissie voor de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2013 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van Beroep voor Studietoelagen en Studieleningen van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029520 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de centrale paritaire commissie voor he type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van 5 nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de or type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie voor het vrij co type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029530 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie voor het vrij ni type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beper type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029535 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buiten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de C type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd co type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029517 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie voor het vrij co

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204818 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Bergen. - Beschikking Bij beschikking van 21 september 2015 werd de heer Noël Gheenens, raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Bergen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van pl type beschikking prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204817 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Bergen. - Beschikking Bij beschikking van 3 september 2015 werd de heer Willy Hourez, raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Bergen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaa

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204768 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2015 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de heer PALSTE Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204769 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2015 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de heer PALSTERMAN P. eervol ontslag verleend Bij hetze

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015018346 bron rekenhof **** van **** adjunct-auditeurs 1. **** van **** adjunct-auditeurs van niveau **** (****/****) **** vergelijkend **** voor **** adjunct-auditeurs (richting financiële audit) van ****(...) **** volgen de resultaten

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204766 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, is aan mevr. Raemaekers N., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor Het be type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204819 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 oktober 2015, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is Mevr. Collette, S., adjunct-adviseur bij het openbaar ministerie verbonden aan de strafuitvoeringsrechtbank te Bruss - is Mevr.

lijst

type lijst prom. 20/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204780 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015003355 bron federale overheidsdienst financien Thesaurie. - Deposito- en Consignatiekas. - www.depositokas.be Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 2014-2015 Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de fail Het in co type lijst prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204781 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204844 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkend examen met het oog op de samenstelling van een algemene **** van **** kandidaten van niveau ****+ voor het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de ****.****.****.'s (****15012(...) Na het verg type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204842 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** examen met het oog op de samenstelling van een algemene **** van **** kandidaten van niveau **** voor het dienst voor arbeidsbemiddeling van de **** **** (****15010) Na het vergelijkend ****(...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204843 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkend examen met het oog op de samenstelling van een algemene **** van **** kandidaten van niveau **** voor het instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de ****.****.****.'s (****15011) Op de uiterste **** type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204846 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkend examen met het oog op de samenstelling van een algemene **** van **** kandidaten van niveau ****+ voor het Ministerie van de **** **** (****15001) Na het vergelijkend examen wordt een ****(...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204845 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkend examen met het oog op de samenstelling van een algemene **** van **** kandidaten van niveau **** voor het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de ****.****.****.'s (****15013) Op de uiterste type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204849 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analist Data Mining De vergelijkende selectie van Nederlandstalige analist Data Mining (niveau A2) voor FOD Sociale Zekerheid (ANG15087) werd afgesloten op 15 oktober 2015. Er zijn 3 geslaagde(...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204863 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige projectverantwoordelijke (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15130) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. N(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204848 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectverantwoordelijke (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15172) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204841 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** examen met het oog op de samenstelling van een algemene **** van **** kandidaten van niveau ****+ voor het dienst voor arbeidsbemiddeling van de **** **** (****15009) Na het vergelijkend ****(...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204839 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkend examen met het oog op de samenstelling van een algemene **** van **** kandidaten van niveau **** voor het dienst van de **** **** voor de personen met een handicap (****15007) Na het ****(...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015008065 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** analist De vergelijkende selectie van **** analist van de arbeidsmarkt (niveau ****) voor **** (****15012), werd afgesloten op 19 oktober 2015. Er is één ges(...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204814 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG15168) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig bl(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204847 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkend examen met het oog op de samenstelling van een algemene **** van **** kandidaten van niveau **** voor het Ministerie van de **** **** (****15002) Na het vergelijkend examen wordt een reserve (...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204836 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkend examen met het oog op de samenstelling van een algemene **** van **** kandidaten van niveau **** voor het Ministerie van de **** **** (****15004) Na het vergelijkend examen wordt een reserve me(...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204837 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkend examen met het oog op de samenstelling van een algemene **** van **** kandidaten van niveau **** voor het dienst van de **** **** voor de personen met een handicap (****15005) Na het vergelijke(...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204840 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkend examen met het oog op de samenstelling van een algemene **** van **** kandidaten van niveau **** voor het dienst voor arbeidsbemiddeling van de **** **** (****15008) Na het vergelijkend examen (...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015204838 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkend examen met het oog op de samenstelling van een algemene **** van **** kandidaten van niveau ****+ voor het dienst van de **** **** voor de personen met een handicap (****15006) Na het ****(...) ****

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 23/10/2015 numac 2015011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 26
^