B.S. Index van de publicaties van 26 oktober 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015024218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 10.000 euros aan de vzw « Nature et Progrès Belgique » type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2015 numac 2015007251 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 995 van 20 september 2015, wordt kapitein-commandant M. Van Beek op pensioen gesteld op 1 november 2015 in toepassing van de samengeordend type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2015 numac 2015007250 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 990 van 20 september 2015, wordt kolonel vlieger stafbrevethouder B. Havermans op pensioen gesteld op 1 oktober 2015 in toepassing van de samen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2015 numac 2015000485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2015 wordt de heer Wouter De Cock, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het jaar 2015-2016 een mandaat uit te oefenen van lesgever aan de Oost-Vlaamse Bestuursaca type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015203597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2015 numac 2015007254 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 992 van 20 september 2015, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen ****. **** op pensioen gesteld op 1 april 2016. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2015 numac 2015007253 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 993 van 20 september 2015, wordt kapitein-commandant ****. Van **** op pensioen gesteld op 1 juli 2016. type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 26/10/2015 numac 2015000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel. - type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015203334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van artikel 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2015 numac 2015204786 bron waalse overheidsdienst Luchthavenexploitatie Bij ministerieel besluit van 25 september 2015 wordt de maatschappij "Newrest Servair Belgium SPRL" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 25 september 2015 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van - "het vervoer, type ministerieel besluit prom. 09/09/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015024219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 10/09/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015204765 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2015 numac 2015000611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - ****. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2015, wordt de heer **** ****, **** bij de Raad van State, gemachtigd om deel uit te maken van de examencommissie van het examen voor de werving van type ministerieel besluit prom. 07/10/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015007259 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015031704 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie statistiek van het Brussels Planningsbureau

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015204764 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/10/2015 numac 2015204787 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit. - Belasting op de automatische ontspanningstoestellen, belasting op de automaten, registratierechten. - Advies betreffende de jaarlijkse indexering van bepaalde bedragen in aanmerking te nemen vanaf 1 De b

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2015 numac 2015007252 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-beroepsofficier van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 994 van 20 september 2015 : Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, ****. ****, op 26 juni 2015 benoemd in de graad van onderluitenant, ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/10/2015 numac 2015009535 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2015 : bladzijde 47879, akte nr. 2015/09294, regel 18, lezen: « Assistent dossierbeheer bij de griffie van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg bladzijde

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/10/2015 numac 2015204871 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 24 september 2015, pagina 59976, houdende de verlening van het ontslag aan de heer Depouhon, J.-P., notaris ter standplaats Florennes, dient de zin « hij is gemacht

lijst

type lijst prom. 14/10/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/10/2015 numac 2015204864 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** **** gebouwen De vergelijkende selectie van **** **** gebouwen (****/****) (niveau ****1) ****(...) Er zijn 9 geslaagden. (...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 26/10/2015 numac 2015204771 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 18 september 2015, werd de heer Coudyzer W., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent aangewezen om, vanaf Rechtbank
^